Dato
17.04.2024
Virksomhedsmøde: 2023 var et atypisk år for Naviair

Torsdag den 11. april 2024 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Naviair med deltagelse af Transportministeriet.

I sin beretning indledte bestyrelsesformand Flemming Jensen med at redegøre for årets resultat, som blev et overskud på 20,6 mio. kr.  

At årets resultat blev et overskud, beror på den politiske aftale om Grøn Luftfart, der blev indgået i december 2023. Aftalen indeholder midler til dækning af to områder, der tidligere har været underfinansierede. Det drejer sig om varetagelsen af interne flyvninger i Grønland og afgiftsfritagne flyvninger i dansk luftrum. 

Udover den politiske aftale har lavere driftsomkostninger end budgetteret bidraget til overskuddet i 2023. 

Drift, kapacitet og sikkerhed

På driftsområdet var Naviair udfordret i forsommeren primært grundet mangel på flyveledere i tårn- og indflyvningskontrollen i København. 

”Naviairs kerneydelse er at levere sikker og effektiv trafikstyring uden væsentlige forsinkelser til brugere af luftrummet, og det har Naviair leveret på i mange år. Derfor var 2023 et atypisk år. Foråret og første del af sommeren var præget af forsinkelser både på en route-trafikken og i Københavns Lufthavn, hvilket påførte passagerer og flyselskaber store gener”, sagde Flemming Jensen. 

Grundet forsinkelserne har Naviair i 2023 ikke levet op til målene i den europæiske præstationsordning, som fastlægger krav til kapacitet og dermed en grænse for, hvor forsinket et fly i gennemsnit må være.   


Den tekniske drift har gennem året været tilfredsstillende med oppetider på de tekniske systemer over målet på 99,9 procent.

Trafikudviklingen i 2023

Både på en route og i de største danske lufthavne er flytrafikken steget i 2023. Sammenlignet med 2022 ses en stigning på en route-trafik i dansk luftrum på 10,8 procent, hvilket svarer til 83,5 procent af niveauet i 2019 – altså før COVID19.

Flemming Jensen fremhævede, at det er positivt, at trafikken fortsætter med at stige, og at rejselysten er tilbage. 

”Dog ser vi et ændret trafikmønster siden COVID19, som er drevet af flere fritidsrejsende. Det betyder flere peaks i trafikken hen over året og særligt i ferieperioder, hvilket rykker ved de trafikmønstre, som Naviair tidligere har planlagt ud fra”, sagde Flemming Jensen.


   

Naviairs arbejde med miljø og bæredygtighed

På miljøområdet har Naviair i 2023 indtaget en tredjeplads blandt EUROCONTROLS 41 medlemslande i forhold til at sikre fly den mest direkte rute. På trods af den flotte placering ligger Naviair lige under målet på 98,86 procent med et samlet resultat på 98,56 procent for året. 

Flemming Jensen bemærkede, at Naviair i de første måneder af 2024 ligger over målet og har skiftet tredjepladsen ud med en andenplads.

Naviair arbejder for at fremme bæredygtig luftfart og understøtte branchens mål om at være CO2-neutral i 2050. Det sker bl.a. ved at give flyene den mest direkte ruteføring samt brændstoføkonomiske flyvehøjder.

”I samarbejde med Københavns Lufthavn blev der i slutningen af 2022 indført nye procedurer for start og landinger i lufthavnen for at reducere flyenes brændstofforbrug. Der er taget godt imod de nye procedurer, og i 2024 vil Naviair arbejde videre med implementeringen i det daglige samarbejde mellem flyveledere og piloter”, fortalte Flemming Jensen. 

Opbygning af kapacitet

En af de vigtigste opgaver i 2023 har været opbygning af kapacitet og investering i ressourcer. For at sikre et Naviair i balance, er der behov for at rekruttere, uddanne og fastholde det rette antal flyveledere, teknikere, IT- og administrative medarbejdere i de kommende år. 

Naviair har udarbejdet en plan, der danner grundlag for indmeldingen af forventet omkostningsniveau til Europa-Kommissionen for den fjerde referenceperiode for 2025-2029. I efteråret 2024 vil Naviair melde den endelige præstationsplan ind med mål for sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet. Den endelige godkendelse af planen forventes at ske primo 2025.


På mødet blev Naviairs årsrapport med revisionspåtegning godkendt.

Naviairs årsrapport og bæredygtighedsrapport for 2023, kan læses her.

Virksomhedsmøde kopier