Code of Conduct


Naviairs Code of Conduct gælder for alle virksomheder, der leverer produkter og/eller tjenester til Naviair. Det omfatter leverandører (og underleverandører) og virksomhedens konsulenter, samlet benævnt ”leverandører” nedenfor.Naviairs leverandører er ansvarlige for at sikre, at deres medarbejdere og deres underleverandørers medarbejdere, der er involveret i leverancerne til Naviair, har læst, forstået og forpligtet sig til at overholde principperne i denne Code of Conduct.

Leverandøren skal have en fastlagt proces for kontrol af overholdelse af Naviairs Code of Conduct og er ansvarlig for opfølgning på underleverandørers overholdelse.

Denne Code of Conduct er en væsentlig del af aftaleforholdet mellem Naviair og leverandøren og misligholdelse heraf kan resultere i ophør af samarbejdet med leverandøren.

Principper

LOV OG ETIK
Code of Conduct beskriver de minimumsstandarder, leverandører skal overholde, selv når de er strengere end den lokale lovgivning.

Alle Naviairs leverandører er forpligtet til at respektere og overholde gældende love og bestemmelser i de lande, hvor de driver forretning.

Leverandørerne skal også overholde principperne i FNs Global Compact, FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, OECDs anti-bestikkelseskonvention samt de til enhver tid gældende ILO-konventioner, som Danmark har ratificeret, herunder bl.a.:

− Tvangsarbejde (ILO-konvention-nr. 29 og 105)
− Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
− Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention-nr. 138 og 182)
− Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention-nr. 155) samt
− Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention-nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning.

KORRUPTION
Leverandøren forpligter sig til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN's Global Compact.

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse, som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54). Bestikkelse forstås, som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

Leverandøren forpligter sig til at afholde sig fra at bestikke eller lade sig bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandører må aldrig benytte gaver, fordele eller andre former for uautoriseret kompensation i deres forhold til kunder, leverandører, myndigheder eller andre beslutningstagere for at opnå eller beholde forretning.

HVIDVASKNING AF PENGE
Leverandører må aldrig deltage i, fremme eller på anden måde støtte aktiviteter, der er baseret på hvidvaskning af penge.

KONKURRENCESPØRGSMÅL
Leverandører skal altid overholde gældende konkurrencelovgivning. Leverandører må ikke udveksle information eller indgå aftaler med konkurrenter, kunder eller leverandører på en måde, som risikerer at obstruere, begrænse eller forvrænge konkurrencen på markedet.

KLIMA OG MILJØ
Leverandøren skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved levering af ydelser til Naviair på god vis søger:

- At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
- At undgå materialer og metoder, der medfører risici for miljøet, når der er andre tilgængelige og egnede alternativer.
- At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
- At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og at fremme anvendelsen af renere teknologi.
- At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne om natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact.

ARBEJDSFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ
Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde en aftale med Naviair, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde en aftale med Naviair” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på opfyldelse af en aftale mellem Naviair og Leverandøren.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

Leverandører skal respektere medarbejdernes ret til at organisere sig i valgfri fagforening og at forhandle kollektivt.

Ingen medarbejdere må udsættes for diskrimination eller chikane på grund af alder, køn, religion, seksuel orientering, handicap, politisk synspunkt eller etnisk herkomst.

Under arbejdstiden skal leverandørens medarbejdere, der er involveret i levering til Naviair, afholde sig fra brug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Leverandøren skal bevidst og systematisk arbejde for at skabe et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisksocialt. Dette for at opnå en sikker og sund arbejdsplads. Medarbejderne skal modtage passende oplysninger om sundhed, sikkerhed og uddannelse, herunder – men ikke begrænset til – ordninger for sikker evakuering af bygninger og korrekt håndtering og mærkning af kemikalier og maskiner.

FORTROLIGE OPLYSNINGER
Leverandører forventes at være særlige opmærksomme på sikring af fortrolige oplysninger modtaget fra Naviair og at disse ikke videregives til uautoriserede parter.

I tilfælde, hvor leverandørens medarbejdere kommer i kontakt med fortrolige oplysninger (om Naviair eller Naviairs kunder), skal disse oplysninger beskyttes og må ikke videregives til uautoriserede parter. Leverandørens medarbejdere må ikke få adgang til, kopiere, gengive eller på anden måde behandle øvrige oplysninger mere end, hvad der kræves for at levere aftalte tjenester til Naviair.

AUDITERING OG MISLIGHOLDELSE AF CODE OF CONDUCT OG WHISTLEBLOWING
Leverandøren er forpligtet til at acceptere stikprøvevis auditering af overholdelse af denne Code of Conduct.

For identificeret misligholdelse af Code of Conduct skal leverandøren fremlægge en korrigerende handlingsplan, der skal godkendes af Naviair. Naviair kan i den forbindelse beslutte at udføre skærpet tilsyn i en periode. Gentagne eller alvorlige overtrædelser af Code of Conduct-principperne skal betragtes som væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet, hvilket kan medføre ophør af samarbejdet med leverandøren.

Hvis Leverandøren får kendskab til overtrædelse af forpligtelserne i henhold til Naviairs Code of Conduct, eller hvis der bliver taget retslige skridt mod leverandøren for sådan overtrædelse forbundet med forpligtelserne, skal leverandøren straks, på eget initiativ, underrette Naviair.

Alle leverandører opfordres også til at rapportere mistanke om brud på gældende love og bestemmelser eller manglende overholdelse af Code of Conduct. Dette skal anmeldes til Naviairs kontaktperson for den aftale, som leverandøren er part i, eller via Naviairs Whistleblowerordning på Naviairs hjemmeside. Anmeldelse kan ske anonymt. Alle anmeldelser efterforskes. Naviair accepterer ikke nogen form for diskrimination eller andre negative konsekvenser for leverandører/personer, som har anmeldt mistanke om manglende overholdelse i god tro.

BRUG FOR HJÆLP
Alle leverandører kan til hver en tid kontakte deres kontaktperson i Naviair, hvis de er i tvivl eller har spørgsmål til ovenstående.