Revisionsudvalg

Naviairs bestyrelse har i begyndelsen af 2016 nedsat et Revisionsudvalg. Revisionsudvalgets medlemmer fremgår nedenfor.


 

Medlemmer 


Anne Charlotte Mark

Pernille Dahlgaard


 

Møder

Naviairs revisionsudvalg holder normalt 3 møder årligt. Standarddagsorden for møderne fremgår af kommissoriet.

> > Hent "Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg"

 

Opgaver

Revisionsudvalget har primært til opgave at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, de interne kontrolsystemer og at risikostyringssystemerne fungerer effektivt. De skal desuden overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten m.v.