Revisionsudvalg

Naviairs bestyrelse har i begyndelsen af 2016 nedsat et Revisionsudvalg. Revisionsudvalgets medlemmer fremgår nedenfor.


 

Medlemmer 


Birthe Høegh Rask

Formand, revisionsudvalget

Christina Rasmussen
Næstformand 
 

Bestyrelsen har udpeget Birthe Høegh Rask til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. 

 

Møder

Naviairs revisionsudvalg holder normalt 3 møder årligt. Standarddagsorden for møderne fremgår af kommissoriet.

> > Hent "Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg"

 

Opgaver

Revisionsudvalget har primært til opgave at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, de interne kontrolsystemer og at risikostyringssystemerne fungerer effektivt. De skal desuden overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten m.v.