Et socialt ansvarligt Naviair

Et socialt ansvarligt Naviair


 

Naviair tror på, at medarbejdere i balance giver et Naviair i balance. 

I 2022 har Naviair prioriteret særligt tre områder, for at sikre et ”Naviair i Balance”. Ligestilling mellem kønnene, sundhed samt social ansvarlighed er de områder, hvor Naviair kan gøre en vigtig forskel.


Naviair vil sikre et sundt liv for alle medarbejdere og fremme trivsel for alle arbejdsgrupper. I Naviair ved vi, at arbejdspladsen spiller en stor rolle for menneskers sund­hed og trivsel – og som en del af fokus på arbejdsmiljø, er det vigtigt for Naviair at øge sundheden hos medar­bejderne og forebygge fravær, mistrivsel, uhensigtsmæs­sig fysisk og psykisk belastning med videre. 

Verdensmaal3

Alt sammen for at sikre at Naviairs medarbejdere er sunde og oplever at have en god livsbalance.


Ligestilling mellem kønnene er grundlæggende for de­mokrati, menneskerettigheder og velstand i det danske samfund. I Naviair vil vi arbejde aktivt for at fremme ligestilling mellem kønnene og fastholde et tværgående fokus på ligestilling. Naviair mener, at begge køn skal have mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, delta­ge i beslutningsprocesser og forme fremtidens samfund.


Generelt har kvinder og mænd en høj arbejdsmarkeds­deltagelse i Danmark, men arbejdsmarkedet er fortsat meget kønsopdelt. I Naviair har vi særligt udfordringer med at rekruttere kvinder til de operationelle og tekniske afdelinger, hvor der i dag er en stor overvægt af mandligt personale.


Verdensmaal5

Naviair vil tage et socialt ansvar for vores ansatte og samtidig være en inkluderende virksomhed for grupper i samfundet, der – ud over at være ledige – har andre vanskeligheder ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover vil Naviair tage et ansvar for den unge gene­ration og sikre, at de har tilknytning til arbejdsmarkedet gennem optag af lærlinge, praktikanter fra mellemlange-og videregående uddannelse og studerende.


Læs fx nyheden:
Kristian Eggs modtager årets lærlingepris (30.9.2022)


For Naviair handler det om at bevare tilknytning til arbejdspladsen så meget som muligt, så kompetencer og erfaring fastholdes i virksomheden eller nye tilføres. Ud over at tage et ansvar for vores nuværende ansatte er Naviair en stor arbejdsplads med lokationer rundt om i landet, og det er derfor naturligt at samarbejde mere lokalt om beskæftigelsesindsatser med samfundet og det offentlige.


Du kan læse mere om Naviairs arbejde med socialt ansvar i Naviairs bæredygtighedsrapport.


Læs "Bæredygtighedsrapport 2022"


Verdensmaal8
Foto: Kristian Eggs, blev udlært som elektronikfagtekniker i Naviair og har siden 1. juni 2022  været fastansat i Naviairs afdeling "Voice Communication Systems". 

Nyhedsbillede KE