Dato
25.03.2022
Tilfredsstillende resultat i endnu et år præget af corona
Torsdag den 24. marts 2022 blev der afholdt virksomhedsmøde i Naviair. 

I sin beretning på virksomhedsmødet, lagde bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt ud med at fremhæve, at der i 2021 fortsat har været lang vej til en genopretning af trafikken:  

”Corona har også i 2021 haft en negativ indvirkning på luftfarten og på Naviair. Selvom vi har set en stigning i flytrafikken, har rejserestriktioner og nye varianter af virus medført, at der har været færre fly i luften end i tiden før krisens start i 2020. Antallet af kontrollerede operationer i dansk luftrum i 2021, lå på 45 procent af niveauet i 2019. Så vi er stadig et stykke fra en fuld genopretning af flytrafikken og det påvirker selvfølgelig årets resultat”, sagde Anne Birgitte Lundholt.

Sikker styring af Naviairs økonomi
Et vigtigt fokusområde i 2021 har været en sikker styring af Naviairs økonomi. Det har været nødvendigt, da den manglende trafik har reduceret Navairs indtægter markant og medført en øget gæld. 

”I 2021 trak vi næsten 400 mio. kr. på vores lånefaciliteter, og vi har nu en gæld på 575 mio. kr. Med indgåelse af en ny bankaftale, har vi sikret en samlet låneramme på 1,375 mia. kr., som vi maksimalt forventer at bruge 700 mio. kr. af, inden vi begynder at nedbringe vores lån,” sagde Anne Birgitte Lundholt, der benyttede lejligheden til at takke ministeriet for assistance i forbindelse med etableringen af statslånet på 500 mio. kr.
Naviairs resultat for året blev et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket samlet set anses for at være tilfredsstillende.

Årets resultat og indtægter er positivt påvirket af en underdækning af afgifter på 398,4 mio., som Naviair forventer at kunne opkræve gennem takstforhøjelser over en 7-årig periode fra 2023. Beløbet dækker en del af de indtægter, som Naviair har tabt på den lavere flytrafik.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet
Anne Birgitte Lundholt fremhævede, at Naviair på det operationelle område har levet op til de krav, som er fastlagt af EU. Naviair har opretholdt den høje effektivitet i trafikafviklingen, som nu på tiende år næsten er forsinkelsesfri. Samtidig har 99 procent af alle fly har fløjet den mest direkte rute gennem dansk luftrum, hvilket er vigtigt i forhold til en effektiv brændstofudnyttelse. I forhold til Safety, er det høje sikkerhedsniveau også blevet fastholdt. 

Nye forretningsområder og samarbejde med kunder
I 2021 har Naviair genstartet en nogle af de strategiske initiativer, der blev sat på hold i 2020. Det gælder Remote Tower-projektet, hvor der er indgået en 15-årig leveringsaftale med Billund Lufthavn. Naviair har også udvidet samarbejdet med Forsvaret, som der i stigende grad leveres ydelser til. 

Anne Birgitte Lundholt afsluttede med at understrege, at 2021 har været et svært år, og branchen fortsat er hårdt ramt af corona-krisen. Følgerne af krigen i Ukraine, herunder lukning af luftrum, forventes også at få en negativ effekt på Naviairs indtægtsgrundlag. Men i forhold til den historiske krise i 2020 går det fremad, og der er lagt en plan som sikrer, at Naviair igen bliver en økonomisk sund virksomhed. Der lød også en tak til Naviairs medarbejdere, som for andet år i træk har ydet en stor indsats under vanskelige forhold med hjemmearbejde og restriktioner på arbejdspladsen.
På virksomhedsmødet blev Naviairs årsrapport for 2021 godkendt.  

aarsrapport2021web