Vores CO2 regnskab

Naviairs CO2-regnskab

I januar 2019 begyndte Naviair at måle vores CO2-udledning. Vi har i dag et klart billede af vores CO2-udledning og kan på den måde udarbejde konkrete tiltag for at redu- cere vores udledning netop der, hvor der er potentiale for forbedring. Vores udregning er baseret på en model, der bygger på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som indeholder en omfattende database, der dækker udledningsfaktorer på verdensplan.

Naviairs klimaaftryk beregnes i overensstemmelse med Scope 1, 2 og 3 i GHG-protokollen, og vores klimamål er fastsat med afsæt i vores klimaregnskab. Ved hjælp af CO2-regnskabet kan vi identificere, prioritere og spore energibesparende tiltag for bedre at kunne komme i mål med at blive CO2-neutrale i 2030 1.

Naviairs Scope 1 og 2-udledning
I forhold til 2020, har Naviair nedbragt vores CO2-aftryk i Scope 1 og 2 med 219,6 ton CO2 svarende til 12,8 procent i 2021. På trods af nedlukning har Naviair mange medarbejdere, der møder fysisk på arbejds- pladsen i Naviairs teknik, kontrolcentral og i de danske tårne rundt omkring i landet. Det betyder, at vores strømforbrug til drift af maskiner og køl er stabilt i forhold til 2020 – dog er vores CO2-aftryk lavere, da vi er overgået delvist til grøn energi fra solceller og har foretaget flere energi- sparende tiltag gennem 2021, der blandt andet har reduceret vores elforbrug med 20 tCO2 i vores kontroltårn i Kastrup. Derudover er det markedsbaserede strømmix blevet grønnere, hvilket resulterer i et lavere CO2-udslip på elektricitet i Naviair.

Kravet om CO2-neutralitet i 2030 tager fortsat udgangs- punkt i de obligatoriske Scope 1 og 2-emissioner. Det betyder, at Naviair skal neutralisere 1.498,5 tCO2e inden 2030. Læs mere fra side 18 om vores energieffektivise- rende tiltag, hvordan vi har arbejdet med at overgå fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige alternativer, samt hvordan vi arbejder med genbrug, genanvendelse og reduktion af affaldsmængder for at nedbringe vores CO2-aftryk.

Udvidet scope 3-rapportering gør os klogere
I 2019 og i 2020 rapporterede Naviair kun på affaldsmængde og flyrejser i Scope 3, men i 2021 har vi gennemført en omfattende kortlægning af samtlige af vores CO2-emissioner i Scope 3. Vi har nu et totalt overblik over alle vores udledninger, og ikke kun de rapporterings- pligtige i scope 1 og 2.

Via et samarbejde på tværs af organisationen, har vi lært meget om vores indirekte påvirkninger i scope 3. Arbejdet omfattede en kortlægning af alle indirekte udledninger, der stammer fra aktiviteter udenfor Naviair – fra kilder, som vi ikke ejer eller selv kontrollerer. Dette inkluderer emissioner relateret til hele vores værdikæde - både ”upstream”, herunder emissioner relateret til vores leverandørkæde, og ”downstream”, herunder emissioner forbundet med anvendelse og bortskaffelse af produkter fx forretningsrejser, indkøb af services og produkter, affald og vandforbrug. Hertil har vi kortlagt medarbejdernes udledning af CO2 i forbindelse med transport til og fra arbejde.

Det har været muligt for os at kortlægge og analysere data fra både 2020 og 2021. Resultaterne viser, at størstedelen af vores samlede CO2-udledning – hele 87 procent - stammer fra vores Scope 3-emissioner svarende til 10.003 tCO2e i 2021. I 2020 udledte Naviair gennem vores indkøb i scope 3 10.673 tCO2e, hvilket svarer til, at Naviair har nedbragt CO2-udledningen fra indkøb alene med 6,3 procent i 2021. Det har vi gjort ved at reducere vores indkøbsmængde med 14,5 mio. kr.

For at blive klogere på, hvor CO2-udledningerne fra indkøb kommer fra, og hvor vi potentielt bør og kan sætte ind for at nedbringe vores forbrug og dermed vores CO2-udledning, har vi opgjort CO2-udledningen i 13 produktkategorier. Vores data har vist os, at særligt kategorierne ”Electrical machinery and apparatus”, ”Hotel and restaurant services” samt ”Construction work” udleder en stor mængde CO2 per kr. indkøb. Særligt i disse produktkategorier, vil det derfor være interessant at arbejde med at nedbringe indkøbsmængden for derigennem at nedbringe vores CO2-udledning.

På baggrund af resultaterne fra kortlægningen af emissionen for de 13 produktkategorier, vil vi derfor i 2022 udvælge indsatsområder, hvor vi vil nedbringe klimaaftrykket og fastsætte mål for nedbringelse af Scope 3-emissioner gældende fra 2023.

Udover kortlægningen af vores indkøb, kan vi se, at vi fortsat har rejst mindre, og derfor ses et vedvarende fald i emission fra flytransport og brændstof fra vores biler i 2021. Der er derudover sket en lille stigning i vores affaldsmængde, hvilket begrundes med, at Naviairs ikke-vagtgående medarbejdere har opholdt sig mere på arbejds-pladsen end i 2020.

scope123_22

> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"