FN's Verdensmål

Styrket fokus gennem FN’s Verdensmål


FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljørigtig, bæredygtig verden. Verdensmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for og sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 har en verden i balance. Den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i FN og har i 2021 udgivet en konkret handlingsplan for, hvordan Danmark skal være med til at indfri målene. Det støtter Naviair op om, og derfor kigger vi blandt andet mod FN’s verdensmål, når vi skal indfri vores bæredygtighedsstrategier.

Øget mobilitet og tilgængelighed, vedvarende energi, cirkulære forretningsmodeller, bedre affaldshåndtering og ressourceudnyttelse samt mangfoldighed og ligestilling er vigtige elementer for at indfri FN’s Verdensmål. I Naviair tror vi på, at der er et kæmpe potentiale i netop disse elementer, som kan medvirke til en lavere klimapåvirkning og en verden i balance og vækst. Verden omkring os har i stigende grad brug for - og efterspørger - disse løsninger. Det vil vi være med til at understøtte.

Verdensmålene hjælper os med at sikre, at vi vedholder vores strategiske fokus, når det gælder omstilling til en mere bæredygtig luftfart. De er vores overordnede ramme til at sætte mening og retning på vores indsats, men er også på længere sigt en mulighed for at arbejde med udvikling af vores forretning.


Regeringens lancerede Danmarks handlingsplan for FN’s verdensmål i juni 2021.

For at sikre bæredygtige samfund er et af målene blandt andet at udsatte grupper udenfor arbejdsmarkedet skal inkluderes mere i virksomheder.
“Leave no one behind”-dagsordenen handler om at give de særlige sårbare grupper mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre.
Naviair støtter op om denne dagsorden gennem vores handlinger og målsætninger på området.Vores liv, Vores planet, Vores samfund
Naviair bidrager til at indfri FN’s Verdensmål gennem den måde, vi driver vores forretning på. Vi har identificeret, hvilke af FN’s Verdensmål,vi arbejder med, og hvilke mål det i fremtiden vil give mening og værdi at arbejde endnu mere med inden for alle de områder, der supplerer Naviairs forretningsstrategi – og som giver værdi for Naviair som en ansvarlig og bæredygtig virksomhed.

Med afsæt i Naviairs strategi, workshops og involvering af organisationen - ledere og medarbejdere - har vi i 2021 foretaget en ny prioritering af de verdensmål, hvor vi som virksomhed har størst påvirkning – og hvor vores kunder stiller de største krav til os. De verdensmål, hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel ved at være med til at indfri. Derfor har vi besluttet, at vi i de kommende år arbejder aktivt med de verdensmål, der handler om bæredygtig energi, mobilitet og tilgængelighed samt bekæmpelse af klimaforandringer, når det handler om Naviairs direkte klimaudledning. Derudover har vi i 2021 udvidet vores an-svar ved også at være med til aktivt at indfri verdensmålene 3, 5 og 8, der handler om sundhed og trivsel, mangfoldighed og socialt ansvar samt ligestilling. Det har vi gjort, fordi vi mener, at vi kan gøre en forskel.

“Vores liv“
Verdensmål 3: Vi vil sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Verdensmål 5: Vi vil arbejde aktivt på at sikre ligestilling mellem kønnene og sikre piger og kvinders rettigheder og muligheder.
Verdensmål 8: Vi vil fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

“Vores planet”
Verdensmål 7: Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.
Verdensmål 12: Vi vil anvende ressourcer på ansvarlig og bæredygtig vis.
Verdensmål 13: Vi vil hjælpe hele sektoren med at blive miljørigtig ved at stille vores viden og data til rådighed, samt ved at gøre Naviair C02-neutral.

“Vores samfund”
Verdensmål 9: Vi vil tage ansvar for udviklingen af luftrumsstrukturen i Danmark, der sikrer mobilitet og tilgængelighed.
> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"