> Samarbejde med branchen

Vi ønsker at bidrage til vores kunders og Dansk Luftfarts overordnede klimavision om at blive CO2-neutral i 2030. Det er en vision, som rækker mange år frem i tiden, og som kræver en stor indsats på tværs af alle virksomheder,der opererer i og rundt om lufttrafikken, herunder luftfartsselskaber, groundhandlere, forpagtere, udbydere af transport til lufthavnene i Danmark og ikke mindst Naviair.

Vi bidrager blandt andet konkret i:
• ”Miljø og Trafik”, der er et tværfagligt samarbejde mellem CPH, SAS og Naviair, som udmønter sig konkret i en fælles klimastrategi.
• Luftkvalitetsprogrammet med CPH.
• ALIGHT – Smart Airports med CPH.
• Regeringens Klimapartnerskab.

Vi har derudover indledt et samarbejde med Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn om at udvikle bæredygtige ind- og udflyvningskoncepter på lufthavnene. Vi har haft et samarbejde med lufthavnene, SAS og KLM-Air France om at implementere koncepterne, men på grund af konsekvenserne af COVID-19-krisen og efterspillet hertil, er dette arbejde udskudt. Det samme gælder planen om at udvide samarbejdet om bæredygtige ind- og udflyvningskoncepter til de øvrige lufthavne, hvor Naviair afvikler trafik.

Derudover indgår vi gennem vores brancheorganisation, CANSO, i forskellige tværfaglige projekter fx Environmental Working Group, der udvikler og arbejder med nye koncepter inden for bæredygtig trafikafvikling på tværs af europæiske landegrænser.

En samlet luftfartsbranche om fælles mål og en konkret plan
Selvom luftfartsbranchen gennem coronakrisen har ændret sig markant, er en fremtidig reduktion af CO2-udledningerne fra luftfarten fortsat nødvendig. Naviair ønsker ikke blot at medvirke aktivt til at omstille luftfarten til en fuldt bæredygtig transportform, - vi ønsker at være med til at drive den. Derfor er Naviair indtrådt i et af Regeringens Klimapartnerskaber, Luftfartens Klimapartnerskab, der skal sikre en mere bæredygtig luftfart frem mod 2030.

Naviair har i 2021 fortsat bidraget til Luftfartens Klimapartnerskabet med vores ekspertise, og har været med til at bidrage til konkrete reduktionstiltag, som sektoren selv skal foretage. Vi har sammen med de øvrige parter i Luftfartens Klimapartnerskab i 2021 fremlagt en konkret sektorkøreplan for, hvordan vi når i mål med ambitionen om at sænke udledningen for indenrigstrafik med 70 procent i 2030. Med 33 konkrete initiativer vil vi indfri Danmarks målsætning om 70 procents reduktion af CO2-udledningen for indenrigstrafikken. Ved hjælp af biogas, strøm fra vindmøller og CO2-fangst er ambitionen at skabe et marked for CO2-neutralt flybrændstof og gøre Danmark til verdensleder inden for bæredygtig omstilling af luftfarten.

Med Klimapartnerskabets ambitioner, ser vi i Naviair et stort potentiale for, at Danmark og danske virksomheder kan blive globale rollemodeller. Arbejdet fortsætter i 2022, og det er fortsat Naviairs mål at bidrage med viden, kompetencer og fælles løsninger til den samlede målsætning fra luftfartsbranchen om at være klimaneutrale i 2050.


Naviair med i omfattende europæisk initiativ for bæredygtighed i luftfarten

Naviair har ydet et væsentligt bidrag til arbejdet med udformningen af en ny plan som skal sikre at europæisk luftfart bliver CO2-neutral i 2050. Planen, som hedder ”Destination 2050”, blev offentliggjort i februar 2021, og bag den står en række af de største luftfartsorganisationer i Europa. Målet om at gøre europæisk luftfart CO2-neutral fra 2050 skal gennemføres via en række fælles initiativer, som størstedelen af Europas luftfartsaktører bakker op omkring. Det gælder først og fremmest:

• Forbedringer i fly- og motor-teknologier som kan reducere CO2-udledningerne med 37 procent.
• Brug af bæredygtige brændstoftyper (SAFs) som kan føre til reduktioner på 34 procent.
• Indførelse af økonomiske tiltag som kan føre til reduktioner på 8 procent.
• Forbedringer i lufttrafikstyringen og flyoperationerne som kan føre til reduktioner på 6 procent.


Vores plan er bygget op om fire helt centrale initiativer, som skal sikre bæredygtig omstilling af luftfarten:

• Luftfartens Klimafond skal etableres og sikre branchens egen finansiering af omstillingen og at branchen opnår klimamålene.
• Der skal sættes fart på tilgængeligheden af bæredygtigt flybrændstof.
• Nationale handlingsplaner for biogas, grøn strøm og kulstoffangst til produktion af bæredygtigt brændstof i Danmark.
• Danmark skal arbejde for en international emissionsbaseret afgift og en mere effektiv anvendelse af luftrummet i Europa.


Samarbejde med Københavns Lufthavn
I alle lufthavne, hvor Naviair afvikler trafikken, er der fastsat klare støjrestriktioner, som sikrer omgivelserne imod unødvendige støjgener fra luftfarten. Vi følger naturligvis restriktionerne nøje og medvirker i øvrigt aktivt til at nedbringe støjen i og omkring lufthavnene gennem anvendelse af de mest hensigtsmæssige trafikprocedurer.

I 2021 har vi sammen med CPH fortsat fokuseret på:

• Nabokommunikation og miljøet omkring lufthavnene – både hvad angår konsekvenserne af banelukninger grundet COVID-19-krisen samt niveauet af ultrafine partikler. Der er i 2021 afholdt borger-workshops, hvor der er arbejdet konkret med forskellige ideer sammen med lufthavnens naboer.
• Arbejdet omkring at mindske eksponeringen af de farlige partikler over for de ansatte og naboer sammen med de øvrige parter, der arbejder i Københavns Lufthavn.

I 2021 har vi fortsat arbejdet fra 2020:

• Kampagner med fokus på tomgangsregulativet for køretøjer og brug af APU.
• ”Single Engine Taxi”.
• Udfasning af dieselkøretøjer for at nedbringe antallet af ultrafine partikler på forpladsen.
• Tilbud om åndedrætsværn.
• Luftkvalitetsinformationssystem; et modelleringsværktøj, som både kan bidrage med CO2-opgørelse for lufthavnen og modellere, hvordan luftkvaliteten vil være ved forskellige vejrforhold.

Forventningen til 2021 var at starte lignende initiativer op på de øvrige lufthavne, hvor vi afvikler trafik. Dette arbejde er udsat til 2022, da COVID-19-krisens konsekvenser hos de øvrige lufthavne, har udfordret lufthavnenes ressourcesituation og økonomi.

Fremtidens standplads og smarte energiløsninger
I tæt samspil med Teknologisk Institut har et konsortium ledet af CPH i samarbejde med 14 andre europæiske partnere i 2020 vundet et EU-udbud om at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn. Med en bevilling på knap 90 mio. kr. skal der i Københavns lufthavn i samarbejde med Naviair udvikles og demonstreres konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette en lufthavn – herunder den del, som Naviair driver – helt uden CO2-udledninger, samt levere infrastruktur til CO2-neutrale fly. Resultaterne skal inspirere hele Europa, og i Naviair håber vi på, at vi kan udbrede resultaterne til de øvrige lufthavne, hvor vi opererer.

Projektet, som hedder ALIGHT (a lighthouse for the introduction of sustainable aviation solutions for the future), skal sikre udviklingen af løsninger på to helt overordnede udfordringer: Den ene del handler om drift og logistik for håndtering af biobrændstoffer til fly i den operationelle sammenhæng, herunder indkøb, blanding, brændstofpåfyldning, kvalitetskontrol og sikkerhedsprocesser. Den anden del handler om smarte energiløsninger til den øvrige lufthavnsdrift, herunder øget egenproduktion af vedvarende energi, energilagring og elektrificering.

Der vil også blive udviklet en designmanual for fremtidens standplads med understøttelse af bæredygtige drivmidler til flyene såsom el og brint. Naviair bidrager aktivt i arbejdet omkring ”Fremtidens Standplads” samt i delen omkring smarte energiløsninger på tværs af lufthavnen, hvor Naviairhuset og Kastrup Tårn ligger placeret. ALIGHT er samtidig en vigtig del af arbejdet med at nå Luftfartens Klimapartnerskabets mål, og vi er stolte af at være en del af arbejdet, der strækker sig over de næste to år.

Lokalsamarbejde om bedre og mere miljørigtige transportløsninger
Vi arbejder aktivt for at nedbringe vores CO2-aftryk, og derfor stiller Naviair el-cykler og el-løbehjul til rådighed for vores medarbejdere, så de i stedet for at tage bilen, kan vælge et mere miljørigtigt alternativt. Vi arbejder ligeledes aktivt med at sikre, at Naviair nedbringer brugen af køretøjer med fossile brændstoffer ved løbende at skifte vores bilflåde til el- og hybridbiler.

Derudover startede vi i marts 2020 et samkørselsprojekt i samarbejde med FDM, og planen var ligeledes at starte et shuttlebus-pilotprojekt sammen med vores nabovirksomhed Satair og Tårnby Kommune. Målet med projekterne er samlet set at øge antallet af medarbejdere, der tager offentlig transport eller kører sammen med en kollega til arbejde. Forbindelsesmulighederne til vores arbejdsplads i Kastrup er ikke optimale, og interne undersøgelser i 2021 har vist, at mange tager bilen i stedet for at tage offentlig transport – selvom de gerne ville lade bilen stå, hvis de offentlige transportmuligheder var bedre.

Begge projekter blev udskudt flere gange pga. COVID-19 smitterisikoen og deraf følgende hjemsendelse af Naviairs og Satairs medarbejdere. Vi er i tæt dialog, og håber på, at begge projekter kan begynde i 2022.


> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"