> Samarbejde med branchen


Vi ønsker at bidrage til vores kunders og Dansk Luftfarts overordnede klimavision om at blive CO2-neutral i 2050. Det er en vision, som rækker mange år frem i tiden, og som kræver en stor indsats på tværs af alle virksomheder, der opererer i og rundt om lufttrafikken, herunder luftfartsselskaber, groundhandlere, forpagtere, udbydere af transport til lufthavnene i Danmark og ikke mindst Naviair.

Vi bidrager blandt andet konkret i:
• ”Miljø og Trafik”, der er et tværfagligt samarbejde mellem CPH, SAS og Naviair, som udmønter sig konkret i en fælles klimastrategi.
• Luftkvalitetsprogrammet med CPH.
• ALIGHT – Smart Airports med CPH.
• Regeringens Klimapartnerskab.
• Dansk Luftfarts Klimavision.

Vi har derudover indledt et samarbejde med Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn om at udvikle bæredygtige ind- og udflyvningskoncepter på lufthavnene. Vi har haft et tæt samarbejde med lufthavnene, SAS og KLM-Air France om at implementere koncepterne i 2020, men pga. konsekvenserne af COVID-19-krisen er dette arbejde udskudt. Det samme gælder planen om at udvide samarbejdet om bæredygtige ind- og udflyvningskoncepter til de øvrige lufthavne, hvorpå Naviair afvikler trafik.

På EU-niveau indgår vi fortsat aktivt i arbejdet om udviklingen af et European Sustainable Aviation Roadmap, gennem vores deltagelse i CANSO.

Vi har sammen med de øvrige partnere i European Aviation Sustainability CDO/CCO Taskforce i 2020 færdiggjort og udgivet en omfattende rapport, hvor hovedkonklusionen er, at de europæiske lande skal arbejde aktivt på at udbrede brugen af Continuous Climb Operations og Continuous Decent Operations og dermed spare luftfartsselskaberne for betydelige mængder brændstof. Derudover konkluderes det, at der skal udvikles fælles og harmoniserede koncepter i Europa, og at flyveledere og piloter bør uddannes i koncepterne. Arbejdet fortsætter i 2021.

Derudover indgår vi i Environmental Working Group, der udvikler og arbejder med nye koncepter inden for bæredygtig trafikafvikling på tværs af europæiske landegrænser. Fremdriften i denne gruppe, har været præget af COVID-19-krisen, og derfor er der ingen nye initiativer i 2020.

En samlet luftfartsbranche om fælles mål og en konkret plan
Selvom luftfartsbranchen i 2020 har ændret sig markant, er en fremtidig reduktion af CO2-udledningerne fra luftfarten fortsat nødvendig. Naviair ønsker ikke blot at medvirke aktivt til at omstille luftfarten til en fuldt bæredygtig transportform - vi ønsker at være med til at drive den. Derfor er Naviair indtrådt i et af Regeringens Klimapartnerskaber ”Luftfartens Klimapartnerskab”, der skal sikre en mere bæredygtig luftfart frem mod 2030.

Naviair har i 2020 bidraget til Luftfartens Klimapartnerskab med vores ekspertise og har været med til at bidrage til konkrete reduktionstiltag, som sektoren selv skal foretage. Vi har sammen med de øvrige parter i Luftfartens Klimapartnerskab fremlagt en konkret plan for, hvordan vi når i mål med ambitionen om at sænke udledningen for indenrigstrafik med 70 procent i 2030. Med 33 konkrete initiativer vil vi indfri Danmarks målsætning om 70 procents reduktion af CO2 for indenrigstrafikken. Ved hjælp af biogas, strøm fra vindmøller og CO2-fangst er ambitionen at skabe et marked for CO2-neutralt flybrændstof og gøre Danmark til verdensleder inden for bæredygtig omstilling af luftfarten.

Med Klimapartnerskabets ambitioner, ser vi i Naviair et stort potentiale for, at Danmark og danske virksomheder kan blive globale rollemodeller. Og det er vi stolte af. Arbejdet fortsætter i 2021, og det er fortsat Naviairs mål at bidrage med viden, kompetencer og fælles løsninger til den samlede målsætning fra luftfartsbranchen om at være klimaneutrale i 2050.

Samarbejde med Københavns Lufthavn
I alle lufthavne, hvor Naviair afvikler trafikken, er der fastsat klare støjrestriktioner, som sikrer omgivelserne imod unødvendige støjgener fra luftfarten. Vi følger naturligvis restriktionerne nøje og medvirker i øvrigt aktivt til at nedbringe støjen i og omkring lufthavnene gennem anvendelse af de mest hensigtsmæssige trafikprocedurer.

I 2020 har vi sammen med Københavns Lufthavn skærpet opmærksomheden på:
• Nabokommunikation og miljøet omkring lufthavnene – både hvad angår konsekvenserne af banelukninger grundet COVID-19-krisen samt niveauet af ultrafine partikler.
• Arbejdet med at mindske eksponeringen af de farlige partikler over for de ansatte og naboer sammen med de øvrige parter, der arbejder i Københavns Lufthavn.

I 2020 har vi fortsat arbejdet fra 2019:
• Kampagner med fokus på tomgangsregulativet for køretøjer og brug af APU.
• ”Single Engine Taxi”.
• Udfasning af dieselkøretøjer for at nedbringe antallet af ultrafine partikler på forpladsen.
• Tilbud om åndedrætsværn.
• Luftkvalitetsinformationssystem; et modelleringsværktøj, som både kan bidrage med CO2-opgørelse for lufthavnen og modellere, hvordan luftkvaliteten vil være ved forskellige vejrforhold.

Forventningen til 2020 var at starte lignende initiativer op på de øvrige lufthavne, hvor vi afvikler trafik. Dette arbejde er udsat til 2021, da COVID-19-krisens konsekvenser hos lufthavnene har udfordret deres ressourcesituation og økonomi.

Fremtidens standplads og smarte energiløsninger I tæt samspil med Teknologisk Institut har et konsortium ledet af Københavns Lufthavne i samarbejde med 14 andre europæiske partnere i 2020 vundet et EU-udbud om at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn. Med en bevilling på knap 90 mio. kr. skal der i Københavns Lufthavn i samarbejde med Naviair udvikles og demonstreres konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette en lufthavn – herunder den del, som Naviair driver – helt uden CO2-udledninger, samt levere infrastruktur til CO2-neutrale fly.

Resultaterne skal inspirere hele Europa, og i Naviair håber vi på, at vi kan udbrede resultaterne til de øvrige lufthavne, hvor vi opererer.

Projektet, som hedder ALIGHT (a lighthouse for the introduction of sustainable aviation solutions for the future), skal sikre udviklingen af løsninger på to helt overordnede udfordringer: Den ene del handler om drift og logistik for håndtering af biobrændstoffer til fly i den operationelle sammenhæng, herunder indkøb, blanding, brændstofpåfyldning, kvalitetskontrol og sikkerhedsprocesser. Den anden del handler om smarte energiløsninger til den øvrige lufthavnsdrift, herunder øget egenproduktion af vedvarende energi, energilagring og elektrificering.

Der vil også blive udviklet en designmanual for fremtidens standplads med understøttelse af bæredygtige drivmidler til flyene såsom el og brint. Naviair bidrager aktivt i arbejdet om ”Fremtidens Standplads” samt i delen om smarte energiløsninger på tværs af lufthavnen, hvor Naviairhuset og Kastrup Tårn ligger placeret. ALIGHT er samtidig en vigtig del af arbejdet med at nå Luftfartens Klimapartnerskabets mål, og vi er stolte af at være en del af arbejdet, der strækker sig over de næste fire år.

Bedre og mere miljørigtige transportløsninger Vi arbejder aktivt for at nedbringe vores CO2-aftryk, og derfor stiller Naviair el-cykler og el-løbehjul til rådighed for vores medarbejdere, så de i stedet for at tage bilen, kan vælge et mere miljørigtigt alternativt.

Derudover startede vi i marts 2020 et samkørselsprojekt i samarbejde med FDM, og planen var ligeledes at opstarte et shuttlebus-pilotprojekt sammen med vores nabovirksomhed Satair og Tårnby Kommune. Målet med projekterne var samlet set at øge antallet af medarbejdere, der tager offentlig transport eller kører sammen med en kollega på arbejde. Forbindelsesmulighederne til vores arbejdsplads i Kastrup er ikke optimale, og interne undersøgelser i 2019 viste, at mange tager bilen i stedet for at tage offentlig transport – selvom de gerne vil lade bilen stå, hvis de offentlige transportmuligheder var bedre.

Begge projekter blev udskudt pga. smitterisikoen for COVID-19 samt hjemsendelse af Naviairs og Satairs medarbejdere. Vi håber på, at begge projekter kan starte op i 2021 eller 2022.

Vi har i stedet fokuseret på at sikre, at Naviair som digital arbejdsplads skaber de bedste vilkår for vores medarbejdere, når de skal arbejde hjemme.

4 helt centrale initiativer
Vores plan er bygget op om 4 helt centrale initiativer, som skal sikre bæredygtig omstilling af luftfarten:
• Luftfartens Klimafond skal etableres og sikre branchens egen finansiering af omstillingen, og at branchen opnår klimamålene.
• Der skal sættes fart på tilgængeligheden af bæredygtigt flybrændstof.
• Nationale handlingsplaner for biogas, grøn strøm og kulstoffangst til produktion af bæredygtigt brændstof i Danmark.
• Danmark skal arbejde for en international emissionsbaseret afgift og en mere effektiv anvendelse af luftrummet i Europa.