> Optimering af trafikkoncepter

Ved at tilbyde fri planlægning af flyvevej i det dansk-svenske luftrum medvirker vi indirekte til at reducere luftfartens udledning af CO2. Der har været fri planlægning af flyvevej i det dansk-svenske luftrum siden 2011, og siden har vi deltaget aktivt i det internationale samarbejde om at udvide området med fri planlægning af flyvevej. I dag er området udvidet til at omfatte hele det nordiske område. Gennem Borealis – et samarbejde mellem lufttrafikstyringsselskaberne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, UK, Irland og Island – har vi medvirket til en yderligere udbredelse, så hele det nordeuropæiske område er endeligt omfattet i 2021. Beregninger fra Eurocontrol i 2017 viser, at fri planlægning af flyvevej i det nordeuropæiske område samlet set har potentiale til at reducere luftfartsselskabernes CO2-udledning med 47.000 ton pr. år og 210.000 ton NOX-udledning pr. år. Samtidig vil selskaberne samlet set kunne spare 15.000 ton brændstof pr. år, hvilket er beregnet til at give en årlig besparelse på 158 mio. kr. Hvis selskaberne vælger at benytte sig af frie flyveveje, bidrager Naviair altså indirekte med en betydelig reduktion af CO2-udledning.

Naviair kan kun medvirke direkte til luftfartsselskabernes klimaaftryk i det omfang, Naviair er direkte årsag til begrænsninger i den maksimale kapacitet og/eller fleksibiliteten i form af forsinkelser i luften eller udgivne restriktioner i form af længere flyveveje. Det er derfor vores vurdering, at vi ikke direkte udsætter samfundet for væsentlige klima- eller miljømæssige risici, men at vi altid søger at optimere vores processer, så vores kunder får mulighed for at flyve miljørigtigt og sikkert på én og samme tid.

Naviair er omfattet af en række krav fra EU, der fastlægges for fem år i såkaldte referenceperioder. For hver referenceperiode aftales der specifikke krav til luftfarten, og Naviair er underlagt blandt andet miljøkrav til trafikafviklingen i dansk luftrum, samt i Københavns ACC og på Københavns Lufthavn.

Vi er i referenceperiode 3 (RP3), der løber fra 2020 til 2024, og vi har i denne periode, for Københavns ACC og Københavns Lufthavn, krav om:
• Under 0,10 minutters forsinkelse i terminalområdet for ankommende flyvninger til Københavns Lufthavn. Den har vi nået i 2021, da vi har haft 0,02 minutters forsinkelse pr. ankomst til København.
• Under 0,03 minutters forsinkelse på en route flyvninger i dansk luftrum. Den har vi nået i 2021, da vi har haft 0,00 minutters forsinkelse pr. flyvning.

Derudover har vi for dansk luftrum et mål vedr. miljøpåvirkning (CO2 udledning fra luftfartøjer):
• Under 1,14 procent horisontal flight efficiency i det danske luftrum – det vil sige, hvor tæt et flys faktiske fløjne rute er på den mest direkte og dermed mest optimale rute igennem dansk luftrum. Den har vi nået i 2021, da vi har haft 1,08 procent afvigelse i gennemsnit fra den mest optimale rute gennem dansk luftrum. Det vil sige, at 98,92 procent af alle flyvning er i dansk luftrum, flyver den mest direkte rute.

Da vi i 2022 fortsætter i RP3, vil kravene være identiske med dette års krav.

Ud over RP3’s målsætninger, har vi i 2021 påbegyndt at undersøge, om vi skal opstille mål for:
• Antallet af starter ud af Københavns Lufthavn, der har en uafbrudt stigning til den ønskede flyvehøjde sammenlignet med det totale antal starter.
• Antallet af ankomster til Københavns Lufthavn, der har en uafbrudt nedstigning til lufthavnen sammenlignet med det totale antal ankomster.
• Hvor mange ekstra minutters flyvetid, der bruges i terminalankomstområdet under anflyvning til lufthavnen i forhold til den mest direkte rute.
• Hvor mange ekstra minutters, der bruges på taxi ud til startbanen i forhold til den mest direkte rute.
• Hvor mange ekstra km er den faktiske fløje rute for et fly i forhold til den kortest mulige rute, der kan planlægges efter.

Det har vi gjort, fordi vi i samarbejde med vores kunder skal analysere, om der er yderligere områder, hvor vi kan bidrage til at sænke vores kunders klimaaftryk. Arbejdet er omfattende og ikke færdiggjort og fortsætter derfor i 2022.

tal2022_stopur

Verdensomspændende indsats for nedbringelse af CO2-emissioner
På det globale plan medvirker Naviair til at skabe grundlaget for betydelige fremtidige reduktioner i udledningen af CO2 gennem partnerskabet i Aireon. Med Aireons satellitbaserede overvågning får lufttrafikstyringsselskaberne adgang til fuld overvågning af flytrafikken over hele kloden.

Det betyder, at sikkerhedsafstandene kan reduceres, så flytrafikken over oceaner, ørkener og andre fjerne egne kan afvikles langt mere effektivt end hidtil, blandt andet fordi flyene kan opnå en række højde- og kurskorrektioner undervejs, så de kan udnytte de optimale forhold. Yderligere giver en fuld flyovervågning mulighed for at etablere en langt mere fleksibel rutestruktur end hidtil.

Den forbedrede overvågning er et stort fremskridt for lufttrafikstyringen. Ud over de sikkerhedsmæssige fordele giver systemet også lufttrafikstyringsselskaberne mulighed for at udnytte luftrummet langt mere effektivt end i dag.

Dermed kan luftfartsselskaberne spare brændstof og flyvetid, og miljøet bliver sparet for betydelige mængder af CO2. Helt konkret viser en beregning gennemført af NAV Canada, at der på denne baggrund er betydelige økonomiske og miljømæssige gevinster at hente. Globalt vil flere end 900.000 interkontinentale flyvninger årligt få fordele af bedre overvågning. Det vil medføre en årlig reduktion af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter på mere end 10 mio. ton og besparelser på brændstof på mere end 1 mia. kr.

Det er vores målsætning i alle vores ydelser at give kunderne det miljømæssigt bedste valg uden at gå på kompromis med sikkerheden.


Succesfuldt Borealis-GREEN-samarbejde fortsætter i 2022
Igennem 2021 har miljøeksperter fra alle Borelis-medlems-landene, inklusive Naviair udarbejdet ”Borealis Environmental Strategy” herunder identificeret nye miljøtiltag, der kan nedbringe luftfartens CO2-udslip. Dette med udgangspunkt i blandt andet European Green Deal, SESll+ og Eurocontrols Performance Scheme og i samarbejde med blandt andre Thales.

Naviair var sammen med de øvrige Borealis-medlemslande repræsenteret på Earth Day den 22. april 2021 og World Environmental Day den 5. juni 2021. Målet var at fremhæve lufttrafikstyringsselskabernes miljøperformance og skabe synlighed over de positive miljøeffekter, som fx Free Route Airspace giver.

Lufttrafikstyringsselskabernes arbejde med miljøperfomance er fortsat prioriteret, og derfor fortsætter gruppen og arbejdet i 2022.


> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"