> Mobilitet og tilgængelighed

FN’s Verdensmål handler ikke kun om at nedbringe verdens CO2-aftryk. Det handler også om at bygge robust infrastruktur, understøtte innovation og fremme vedvarende og inklusiv økonomisk vækst. Luftfarten har en stor betydning for Danmarks samfundsøkonomi, idet den tilgængelighed, som luftfarten sikrer og skaber, understøtter øget mobilitet, vidensdeling, nye og eksisterende handelsrelationer og turisme. I Naviair tror vi på, at vi kan være med til at indfri den del af verdensmålene og bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark samt nedbringe klimaudledningerne. Det gør vi blandt andet ved at tage ansvar for udviklingen af luftrumsstrukturen, der i disse år skal tilpasses en ny, bæredygtig teknologi, nemlig droneteknologien.

Dronerne indtænkes i den nationale infrastruktur
Droneteknologien er i hastig udvikling, både hvad angår omfang og anvendelsesmuligheder, og droneindustrien forventes i fremtiden at udgøre et væsentligt marked, der genererer en betydelig omsætning og jobs til fx inspektion og opmåling, til overvågning og redning samt til opgaver i militæret, landbruget og sundhedsvæsenet. Der er 23.000 registrerede droner og 29.000 registrerede dronebrugere i Danmark. Hertil skal lægges et ukendt antal uregistrerede droner og dronebrugere. Den årlige stigning har igennem de seneste tre år ligget stabilt omkring 40 procent på begge områder. Det er altså en mangedobling af antallet af operationer i det danske luftrum, og dronerne skal kunne bevæge sig sikkert i forhold til andre fly og objekter i luften. Derfor er det essentielt, at dronerne indtænkes i den nationale infrastruktur og de eksisterende trafiksystemer, som Naviair i dag kontrollerer. Naviair er derfor udpeget af Transportministeriet til at udvikle og drive Danmarks nye UTM-platform (Unmanned Traffic Management) for droner, der vil bane vejen for fri og sikker flyvning med droner i dansk luftrum i løbet af de kommende år.

Videreudvikling af Danmarks nye UTM-platform
I 2021 har vi videreudviklet UTM-trafikstyringsplatformen, der dels muliggør øget adgang til luftrummet for professionelle operatører af ubemandede luftfartøjer, dels for hobbyentusiaster, der opererer droner. Naviairs UTM-trafikstyringsplatform for droner vil bane vejen for fri og sikker flyvning med droner i dansk luftrum i løbet af de kommende år. Det er vigtigt, fordi platformen vil sikre, at de tusindvis af droner kan flyve sikkert, effektivt og fuldt integreret i harmoni med den konventionelle flytrafik, og vi samtidig kan understøtte en mere miljørigtig og bæredygtig transportform. Det giver samfundet muligheder, som vi i Danmark proaktivt kan understøtte og dermed fremme væksten af både droner og drone-industri samt tiltrække investeringer til at understøtte blandt andet jobskabelse. Platformen, og virksomhederne bag, giver Danmark mulighederne for at blive et foregangsland i kraft af den eksisterende robot-industri, en høj grad af IT-parathed og evnen til hurtigt at få myndigheder til at samarbejde.

CO2-reduktion og samfundsmæssige gavnlige effekter
Der er mange samfundsmæssige gavnlige effekter ved indførelse af en infrastruktur for droner.

Af konkrete eksempler nævnes:
• Transport af blodprøver, medicin og læger - specielt til og fra øer. Naviair understøtter projektet ’Sundhedsdroner’, der foretager forsøgsflyvninger med droner ved Ærø. Der er store tidsmæssige og miljømæssige fordele ved dette sammenlignet med transport med bil og færge med forbrændingsmotorer.
• Udbringning af hjertestartere til folk med hjertestop. Dette er implementeret i Gøteborg, og der er et pilotprojekt i gang i Stockholm. Firmaet bag ønsker også at indføre det i Danmark hurtigst muligt.
• Privatliv og sikkerhed, da man fx som privatperson vil kunne få information om droner i nærheden, og det kan sikres, at droner ikke flyver over menneskemængder.
• Landbrug, hvor droner ved overflyvning med rette sensorer kan sikre, at der ikke vandes eller sprøjtes mere end nødvendigt - præcis de rette steder.
• Måling af indhold af giftige stoffer i udstødning fra skibe i danske farvande. Droner flyver direkte ind i røgen og tager prøver, således at man kan sikre at udledning holdes på lovligt niveau - både på havet og i havne.

Ligeledes forventes det, at brug af droner til services og pakketransport også vil give store besparelser på udledt CO2. Dette vil dels ske ved at droner kan flyve på bæredygtig el, og dels ved, at droner ofte kan udføre opgaver hurtigere og mere effektivt, end hvis opgaven løses med andre transportformer. Herved spares der direkte på energi gennem den kortere driftstid pr. opgave og indirekte gennem det reducerede behov for at fremstille fx dieseldrevne biler.

En analyse baseret på Landstrafikmodellen viser, at en fremtidig indførelse af droner til persontransport i Danmark vil give en årlig besparelse på 27.500 tons CO2 svarende til 1.600 danskeres årlige CO2-udledning. Denne CO2-besparelse opnås, dels fordi droner flytter persontransport fra køretøjer, der benytter fossile brændstoffer, dels fordi transportdistancen med droner bliver afkortet betydeligt, når der flyves i direkte luftlinje fremfor transport via det snoede vejnet. Ifølge analysen vil indførelse af droner til persontransport ikke medføre påvirkning af den offentlige transport (tog, bus, metro m.v.), men flytte personer fra biltrafikken.

Droner kan optimere opgaver og derved reducere CO2-udledning

Inspektion af havvindmøller, hvor droner med sensorer kan udføre opgaven meget let og sikkert sammenlignet med en person, der skal sejles ud til vindmølle og fires ned langs vinger for at inspicere.

Vandprøvetagning i danske farvande, hvor droner let kan flyve ud og tage vandprøver på forskellige dybder sammenlignet med det omstændige arbejde, det er for en person at køre til en lokation og tage en båd ud.

Udbringning af post og pakker til og fra øer, hvor det i dag er meget omkostningstungt, tids- og energikrævende. Dette kan erstattes af automatiske droner der kan flyve mellem fastsatte post- og pakkeautomater på hhv. land og øer.> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"