> Energieffektivt Naviair

Ambition
Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.

Hvorfor er det vigtigt?
Grøn el står som en af løsningerne på klimaudfordringerne – men det rejser også spørgsmålet: Kan vi etablere grøn elproduktion hurtigt nok? Der findes ingen politisk strategi for, hvordan vi sikrer, at elnettet kan muliggøre en elektrificering af varmepumper og elbiler. Der er endnu intet politisk mål for, hvilken service eldistributionsnettet skal kunne levere i en fremtid med markant øget elektrificering. Derfor har Naviair fokus på at sikre en effektiv forbrugsplanlægning og på at være med til at skabe muligheder for nye lagringsteknologier på de sites, hvor vi afvikler trafik. Naviair vil udforske potentialet for elektrificering i form af for eksempel el til varmepumper og infrastruktur til elbiler som erstatning for fossile brændsler.

Naviair er indstillet på at minimere belastningen af eldistributionsnettet og være en medspiller i fremtidens smartstyring af forbrug. Det er afgørende, at Naviair tilpasses fremtidens investering med fokus på maksimalt udjævning af elforbrug over døgnet.

Mål for 2021
• Vi vil energioptimere vores komfortventilationsanlæg i Naviairhuset og derved reducere energiforbruget til indeklima med 25 procent.
• Vi vil forbedre ”forbrugskulturen” ved at synliggøre energiforbruget i Naviair.
• Vi vil installere udstyr til måling af indeklima med fokus på et sundere arbejdsmiljø. Når det er muligt at måle indeklimaet, vil vi udarbejde forbedringsforslag. For alle forslag, der kan realiseres under Naviairs interne udbudsbetingelser, er målet, at disse skal implementeres i efterfølgende år (2022).
• Vi vil tilstræbe at øge andelen af energiproduktion fra solcelleanlæg i 2021 til af dække minimum 10 procent af Naviairs elforbrug i forhold til referenceåret (2015).

Fremdrift for 2021
Naviair har i 2021 udarbejdet en 10 års bæredygtighedshandlingsplan for at være i stand til at opnå vores målsætning om at være CO2-neutrale for scope 1 og 2 i 2030. Vores hovedfokus i planen er blandt andet at være mere selvforsynende af el og varme, samt etablere allokerede ressourcer i organisationen til at arbejde med energiledelse.

Naviairs energiovervågningssystem er fortsat under udvidelse, og grundet Corona-krisen, har det ikke været muligt at afsætte ressourcer til at optimere overvågning og visualisering af driftstekniske anlæg, som kan udgøre potentielt energispild. Ligeledes er synliggørelsen af energiforbruget for medarbejderne i Naviair udskudt, da fokus i 2021 har været på levetidsforlængelse af nuværende anlæg og systemer frem for udskiftning til nyt. Installation og integration af indeklimamåleudstyr er delvist opnået, da udstyret er placeret og genererer data. Det har desværre ikke være muligt at fremstille et forbedringskatalog over forbedret indeklima grundet ressourceprioritering i Naviair.

Grundet krisen i luftfartsbranchen og de heraf afledte effekter på Naviairs økonomiske situation samt ekstraordinær lang sagsbehandlingstid af byggesager i Tårnby Kommune, har det ikke været muligt at realisere målsætningen omkring etablering af solenergi til at dække 10 procent af Naviairs elforbrug. Det har ligeledes ikke været muligt at foretage installationsændringer på ventilationsanlæggene for opnåelse af 25 procent energireducering på indeklimaet, da der er leveringsudfordringer på både materialer og arbejdskraft.

Størstedelen renoveringsprojekter af Naviairs faciliterer er sat på pause grundet vores økonomiske situation, og der vil kun blive vedligeholdt i et minimalt omfang. Derfor har målet om at have skærpet fokus på energirigtig drift – både med tanke på energiforbrug, men også med øje for, at renoveringerne skaber gode rammer for rengøringspersonale, eksterne håndværkere og medarbejdere i Naviairhuset – ikke haft prioriteret fokus i 2021.

Naviairs energiforbrug
I 2021 var vores elforbrug i København på 5.036 MWh mod 5.283 MWh i 2020. Faldet i forbruget skyldes primært vores køle- og energistrategi de deraf følgende omlægninger, samt udskiftning af lyskilder til LED og installering af solcelleanlæg. I 2016 udskiftede vi vores kølemaskiner til mere energieffektive maskiner og nedlagde decentrale køleanlæg. I 2017 tog vi den første del af et nyt grundvandskøleanlæg i drift, og dette kan ses på elforbruget i perioden fra 2017 og frem til 2021, idet vi har opnået en reduktion i energiforbrug med ca. 500 MWh i forhold til referenceåret 2015. Samtidig er det forventningen, at vi kan reducere vores CO2-belastning med omkring 275 ton årligt i forhold til året 2015. Vores varmeforbrug i København var i 2021 på 3472 MWh mod 2.767 MWh i 2020. Stigninger i varmeforbrug skyldes primært en koldere vinter i 2021 end foregående år.

Det har grundet krisen i luftfartsbranchen, og de heraf afledte konsekvenser for Naviairs økonomi, ikke været muligt at realisere målsætningen omkring etablering af solenergi til at dække 10 procent af Naviairs elforbrug i 2021. Solcelleanlægget dækker i dag 1,8 procent af Naviairs elforbrug, og vi forventer at installere flere solceller i 2022 og 2023. Det har heller ikke været muligt at foretage installationsændringer på ventilationsanlæggene og dermed opnå at reducere energiforbruget med 25 procent på indeklimaet. Dette arbejde vil vi fortsætte i 2022.

Mål for 2022
• Vi vil tilstræbe at øge andelen af energiproduktion fra solcelleanlæg i 2022 til af dække minimum 5 procent af Naviairs elforbrug i forhold til referenceåret (2015).
• I forbindelse med udskiftningen af køleanlæg skal disse indeholde et naturligt kølemiddel, som har ingen eller ubetydelig ozonlags- og drivhuseffekt.
• Vi vil forbedre ”forbrugskulturen” ved at synliggøre energiforbruget i Naviair.

Vores langsigtede mål og vision 2026
Naviair har en langsigtet målsætning om at øge egen produktion af el til at dække 12 procent af det nuværende samlede forbrug for Naviairhuset og TWR-S i Kastrup. Derudover vil vi i de kommende år lave energioptimering af vores komfortventilationsanlæg svarende til en CO2-reduktion på 271 ton pr. år.

Naviair ønsker ligeledes at tilbyde lade-infrastruktur som katalysator til elektrificering af transportsektoren for personbiler og vil derfor etablere bedre ladeinfrastruktur på vores enheder. Vi ønsker specifikt, at alle vores medarbejdere kan lade deres private biler samt tjenestebiler på alle Naviairs lokationer. Ladestandere til vores provinsenheder er i 2021 projekteret og bestilt, men det har ikke været muligt at få leveret i indeværende år grundet udfordringer med materialeleverancer til el-ladestandere og el-biler. Der er derfor installeret midlertidige ladeudtag på vores enheder i Aalborg og Billund for at kunne lade vores indkøbte Naviair-elbiler.

Gennem analysearbejde i vores Cool Data-projekt, der har til formål at udvikle et fleksibelt køle- og lagringssystem styret af kunstig intelligens til datacentre, viser foreløbige resultater, at Naviairhuset kan opnå udnyttelse af spildvarme fra serverrum til opvarmning af Naviairhuset via varmepumper og derved opnå en reduktion i brugen af gas med 75 procent. Projektfasen afsluttes medio 2023, og installationsarbejdet samt efterfølgende idriftsættelse forventes ultimo 2026.

Danmark startede og var i mange år foregangsland for udviklingen af kølesystemer med naturlige kølemidler som alternativ til syntetiske kølemidler. Naturlige kølemidler har ingen eller ubetydelig ozonlagseffekt og drivhuseffekt. I Naviair vil vi have miljørigtige løsninger, og derfor har vi et mål om, at vi i 2026 kun benytter naturlige kølemidler i vores maskiner.

Igennem ovenstående initiativer opnår Naviair en samlet CO2 besparelse på ca. 850 ton pr år, hvilket svarer til en reduktion på 57 procent i forhold til 2021 for Scope 1 og 2, hvor Naviair udledte 1.500 ton CO2.


> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"