Klima

Vi har i 2021 sat os nye, ambitiøse mål for et sikre et bæredygtigt Naviair med en bæredygtig kultur, social ansvarlighed og bæredygtig tilgang til det at drive forretning. Vi har i år ikke kun arbejdet med de kortsigtede mål, men også sat os langsigtede mål frem mod 2026 samt lagt konkrete planer for at nå dem. Det gør os skarpe i vores prioritering, og gør det muligt for os at arbejde målrettet.

Vi stiller krav til os selv, fordi vi tror på, at vores medarbejdere og kunder kun i højere grad vil blive ved med at efterspørge bæredygtige løsninger og tiltag fra luftfarten – og fordi vi mener, at vi har et ansvar for den bæredygtige omstilling af vores branche og samfundet.

Vi sætter et CO2-aftryk på verden, og det vil vi være med til at nedbringe. Bæredygtig omstilling har derfor i 2021 fortsat været et vigtigt strategisk pejlemærke i vores forretningsstrategi, fordi vi tror på, at vi skaber værdi for vores kunder og samfundet gennem fortsat at sikre tilgængelighed og mobilitet i det danske luftrum.

Naviairs Bæredygtighedsrapport 2021 giver overblik over årets resultater samt de mål, vi har sat os for 2022 og frem mod 2026.

Vi vil være frontløbere inden for bæredygtig omstilling af luftfarten og samfundet ved at:
• sænke Naviairs CO2-aftryk betydeligt mod 2023, være CO2-neurale i 2030 og bidrage aktivt til, at hele luftfartsektoren inklusive os selv er CO2-neutral i 2050.
• tage ansvar for at udvikle luftrumsstrukturen og derved bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark
• sikre en bæredygtig tankegang hos alle medarbejdere – og at bæredygtighed konsekvent tænkes ind i vores måde at agere på, i indkøb, udbud og kontrakter.
• tage et udvidet socialt ansvar og sikre ligestilling, mangfoldighed og diversitet i hele Naviair.


Et 2021 med skærpede ambitioner og mål
Vi har i 2021 skærpet vores ambitioner – både hos os selv og sammen med vores partnere og kunder. Vi bidrager aktivt til en bæredygtig transformation af luftfarten ved at tage medansvar for en reduktion af CO2-udledningen i luftfartsbranchen og samarbejde med politikere, forskere, naboer og organisationer om en bæredygtig luftfart i Danmark. Derudover tager vi et udvidet ansvar for at sikre øget social lighed, adgang til arbejdsmarkedet for unge og socialt udsatte grupper samt ligestilling mellem kønnene.

Vi har i 2021 skærpet vores mål og strategier for, hvordan vi kontinuerligt skal arbejde med at reducere vores eget forbrug, sikre bæredygtige løsninger og reducere klimapåvirkninger samt opnå et mangfoldigt Naviair. Det har vi gjort, dels fordi vi er nået i mål med mange af vores målsætninger, og dels fordi konsekvenserne af COVID-19-krisen har skærpet vores fokus på det, der er særligt vigtigt.

Vi har derfor udarbejdet nye, reviderede strategier og handlingsplaner for, hvordan vi arbejder med at fremme en stærk miljøprofil, tankegang og adfærd hos alle med- arbejdere, samt sikre at miljøforhold konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb, kontrakter, renovering og genbrug. Derudover har vi i 2021 sat nye strategier og handlingsplaner for, hvordan vi sikrer et Naviair i balance gennem styrket fokus på trivsel, mangfoldighed, ligestil- ling og social ansvarlighed.

På baggrund af strategierne har vi defineret nye, konkrete handlinger for at sikre, at vi når vores mål frem mod 2026. Fra side 18 kan du læse mere om, hvilke initiativer vi arbejder med. Handlingerne bliver løbende tilpasset de muligheder, der byder sig for at foretage miljørigtige og socialt ansvarlige prioriteringer for Naviair i samarbejde med kunder, brugere af Naviairs ydelser og leverandører.

Vi arbejder for:

At nedbringe vores direkte klimapåvirkning gennem:
• Et energieffektivt Naviair
• Et Naviair, der foretager miljørigtige indkøb
• Et miljørigtigt Naviair med fokus på et minimalt ressourceforbrug og øget genanvendelse

Et Naviair i balance
• Et Naviair med fokus på arbejdsmiljø og trivsel
• Et Naviair med fokus på ligestilling mellem kønnene
• Et Naviair, der tager et socialt ansvar med fokus på mangfoldighed


Styrket organisering af arbejdet
Vi har dedikerede kræfter til arbejdet med at implementere og forankre Naviairs bæredygtighedsstrategi og delstrategier. Vores bæredygtighedsafdeling udvikler og driver Naviairs strategier og initiativer i tæt samarbejde med den øverste ledelse og organisationen i sin helhed. Det konkrete arbejde strækker sig blandt andet over ener- gioptimering, indkøb, leverandørstyring, forretningsetik og social ansvarlighed og ligestilling på tværs af Naviairs værdikæde. Vores organisering omkring arbejdet – og ledelsen af dette – er essentiel for at sikre forankring, fremdrift, implementering og konkrete resultater på et område, hvor vi sammen med vores kunder, vil sikre fremdrift mod en mere bæredygtig luftfart.

I 2021 har vi som led i skærpelsen af vores strategier fokuseret på at sikre den rette synergi blandt de mennesker, der arbejder tværgående med at indfri vores mål gennem konkrete projekter. Derfor har vi nedlagt vores store, tværfaglige arbejdsgruppe og oprettet tre nye mindre arbejdsgrupper: ”Vores Liv”, ”Vores Planet” og ”Vores Samfund”. Det primære fokus heri ligger på at sikre, at der arbejdes koncentreret og fokuseret omkring de projekter, der skaber størst værdi for Naviair. I en tid, hvor prioritering i luftfartsbranchen er nødvendig, skal grupperne tilse, at der arbejdes med de rigtige projekter og styre på parametre, som giver størst effekt.

Resultaterne fra 2021 i de tre grupper er en kvalificering af kort- og langsigtede mål samt projekter, der skal være med til at indfri dem. Du kan læse mere om arbejdet og målene fra side 18 i "Bæredygtighedsrapport 2021".

> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"