Virksomhedsmøde

Kompetence
Transportministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er Naviairs øverste beslutningsorgan. Transportministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet transportministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Naviair med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.
 

Deltagelse
I virksomhedsmøder deltager transportministeren eller dennes repræsentant, bestyrelsen, direktionen og på det ordinære virksomhedsmøde tillige revisorerne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.


Tidspunkt for afholdelse
Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder skal afholdes til behandling af et bestemt angivet emne, når transportministeren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse skal ske umiddelbart efter, at Naviair har modtaget begæring om indkaldelse.


Indkaldelse
Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes på virksomhedens hjemsted eller i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 nævnte personer senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.


Dagsorden
Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

  1. Udpegning af dirigent
  2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
  5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
  6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
  7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
  9. Valg af den statsautoriserede revisor.
  10. Eventuelt

Virksomhedsmødets gennemførelse
Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af transportministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.

På virksomhedsmødet har transportministeren eller dennes repræsentant, ethvert bestyrelsesmedlem, en direktør og revisorerne ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene transportministeren eller dennes repræsentant stemmeret.
Forud for udpegning af medlemmer til bestyrelsen på virksomhedsmødet skal der gives oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra Naviairs egne 100 % ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 % ejede datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.
Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol. Referatet skal være tilgængelig for enhver på Naviairs hjemmeside senest to uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 


Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation