Revision

Revision af årsrapporten
Naviairs årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og efter lov om Naviair af Rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisions skik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab, der også skal udarbejde en fælles revisionsprotokol.

Rigsrevisor
Rigsrevisor reviderer Naviairs regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Den statsautoriserede revisor
Den statsautoriserede revisor udpeges af transportministeren på virksomhedsmødet. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Transportministeren kan allerede straks efter lovens ikrafttræden udpege en statsautoriseret revisor, som vil skulle fungere som medrevisor, jf. lov om Naviairs § 7 stk. 2 samt § 15. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2011.

Den statsautoriserede revisor kan til enhver tid afsættes af transportministeren ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratræden, skal bestyrelsen senest 8 dage efter dagen revisors meddelelse om sin fratræden indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor. Endvidere finder de til enhver tid gældende bestemmelser i revisorloven anvendelse vedrørende revisors tiltrædelse m.v. jf. for tiden revisorlovens § 18.

Revisorernes fælles revisionsprotokol forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hver revisor kan udarbejde og underskrive egne rapporter, for Rigsrevisionens vedkommende notater og beretninger til statsrevisorerne.

Intern revision
Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om intern revision. Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation