Forholdet til transportministeren

Information af transportministeren
Transportministeren fører tilsyn med, at Naviair efterlever bestemmelserne i lov om Naviair.

Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere transportministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk rækkevidde m.v. og sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

Bestyrelsen skal orientere transportministeren om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af selvrisici og forsikringssum for de enkelte forsikringer.

Den nævnte orientering sker primært ved, at transportministeren afholder kvartalsvise møder med bestyrelsens formand og næstformand.

Naviair skal meddele transportministeren enhver oplysning, som transportministeren finder nødvendig. Her tænkes navnlig på situationer, der kan opstå som led i myndighedsudøvelse, men er ikke begrænset hertil. Virksomheden meddeler f.eks. oplysninger om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomi. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til transportministeren og ikke på et virksomhedsmøde.

Naviair skal orientere transportministeren, om Naviairs samlede økonomiske forpligtelser.

Naviair underretter i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse transportministeren om den samlede størrelse af optagne lån, jf. punkt 5.5. I den forbindelse redegøres tillige for afholdte investeringer og påtænkte investeringer.

Bestyrelsen underretter transportministeren om de af bestyrelsen fastsatte retningslinier for en god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning, jf. punkt 5.3.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere transportministeren om stiftelse af dattervirksomheder og erhvervelse af ejerandele i andre virksomheder, ligeledes om frasalg af ejerandele i allerede etablerede dattervirksomheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Transportministeren kan bemyndige Naviair til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under transportministeren. Det gælder dog ikke for så vidt angår sager om afsked efter tjenestemandslovens § 26.

Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd i Naviair.

Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte i Naviair.

Kvartalsmøde
Transportministeren afholder kvartalsvise møder (i det følgende benævnt kvartalsmøder) med bestyrelsens formand og næstformand. Som det normale deltager tillige den administrerende direktør i kvartalsmøderne. Transportministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen, revisorer eller andre anmodes om at deltage i et kvartalsmøde.

Transportministeren kan herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når transportministeren finder det hensigtsmæssigt, eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

På kvartalsmøderne drøftes, i det omfang transportministeren eller bestyrelsens formand og næstformand skønner det nødvendigt, kontraktlige, regulatoriske og ejerrelaterede forhold vedrørende virksomheden. Transportministeren orienteres om Naviairs status og udvikling samt kvartalsrapportering samt øvrige væsentlige forhold, herunder investeringer.

Ministeriet udsender senest 5 dage forud for kvartalsmødet en dagsorden for mødet.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder orienterer bestyrelsens formand og næstformand på kvartalsmødet transportministeren om virksomhedens udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på virksomhedens økonomi.

Senest 8 dage forud for kvartalsmødet fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrapport/økonomisk oversigt for Naviair og dattervirksomheder samt en skriftlig statusredegørelse, der danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af transportministeren. Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Naviair og dattervirksomheders økonomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har betydning for virksomhedernes økonomi. Transportministeren fastsætter efter drøftelser med bestyrelsens formand hvilken type oplysninger transportministeren ønsker indeholdt i orienteringen, der sammenfattes i et notat, der fremsendes af bestyrelsesformanden 8 dage før mødet.

Ministeriet udarbejder referat af kvartalsmøder og ad hoc møder.

Bestyrelsen orienterer transportministeren i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten om virksomhedens ejerandele i andre virksomheder.
 


Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation