Bestyrelsen

Sammensætning
Naviair ledes af en bestyrelse på 6 – 9 medlemmer.

Transportministeren vælger 4 - 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand.

Transportministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på 2 år. I særlige tilfælde kan valgperioden være mindre end 2 år. Genvalg kan finde sted. Transportministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af transportministeren udpegede medlemmer. Såfremt mindre end halvdelen af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på virksomhedsmødet, eller bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, skal transportministeren snarest indkalde til virksomhedsmøde med henblik på valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderne i Naviair og eventuelle dattervirksomheder vælger et antal medlemmer og suppleanter for disse i overensstemmelse med selskabsloven med tilhørende bekendtgørelser om medarbejderrepræsentation og koncernrepræsentation. Medarbejdernes valgbarhed til bestyrelsen følger de til enhver tid gældende regler i selskabsloven. Treårsreglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg af medarbejdere til bestyrelsen. Udlånte medarbejdere anses for at være ansat i Naviair. Medarbejdere, der har tjenestefrihed fra Naviair uden løn med henblik på at varetage organisationsarbejde for medarbejdere i Naviair, vil også være valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sammensættes af personer således, at bestyrelsen samlet set skal have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer, samt indsigt i luftfartsområdet og samfundsforhold.

Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for virksomheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af transportministeren under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

Opgaver
Bestyrelsen varetager Naviairs overordnede og strategiske ledelse, herunder fastlægger de overordnede mål og strategier for Naviair, samt fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes ansættelsesforhold. Transportministeren orienteres herom.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Naviairs virksomhed, herunder skal bestyrelsen tage stilling til virksomhedens regnskabsfunktion, interne kontrol, it-organisation og budgettering.

Med henblik på, at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede ledelse af virksomheden, og føre kontrol og tilsyn med direktionens daglige ledelse af Naviairs virksomhed, skal bestyrelsen påse, at direktionen regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige oplysninger til belysning af Naviairs udvikling, herunder udviklingen i eventuelle dattervirksomheder.

Det påhviler bestyrelsen at gennemgå virksomhedens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra, ligesom det påhviler bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende, samt tage stilling til rapporter om virksomhedens likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

Bestyrelsen påser løbende, at virksomhedens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarligt i forhold til virksomhedens drift, samt at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Det påhviler bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen påser, at virksomhedens midler er anbragt på en betryggende og for Naviairs virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for en god og forsigtig aktiv – og likviditetsforvaltning.

Til at udføre kontrollen med at virksomhedens bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning foregår på en tilfredsstillende og forsvarlig måde, kan bestyrelsen gøre brug af en intern revision. I givet fald fastlægger bestyrelsen en instruks for den interne revision, der skal godkendes af Naviairs eksterne revisorer. Den interne revisionschef ansættes af bestyrelsen.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, som sikrer virksomhedens overholdelse af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 357. Disse særlige bestemmelser fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning for statslige aktieselskaber.

Bestyrelsen skal foranledige, at der hurtigst muligt gives Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. selskabslovens § 354. Bestyrelsen foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår transportministeren.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling, samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastsættes direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler og retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder.

Bestyrelsen skal drage omsorg for Naviairs procedurer for krisestyring og de interne kontroller.

Bestyrelsen skal sikre, at Naviair tegner de for virksomheden nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.


Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen kan også indkalde til møde, såfremt enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionen eller en af revisorerne måtte ønske det. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Forretningsorden
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne, lov om Naviair og skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber. Transportministeren orienteres herom.
 


Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation