Begivenheder i 2021

Januar
Naviairs egenudviklede UTM-platform til brug for droneflyvninger går i luften med ca. 700 daglige besøgende.

Naviair indgår kontrakt med Esbjerg Lufthavn (AFIS Tyra) omkring levering af CNS-tjeneste (Communications, Navigation and Surveillance). Det betyder, at Naviair nu officielt virker som CNS-leverandør for AFIS Tyra i Nordsøen, som håndteres fra Esbjerg Lufthavn.

Naviair indgår kontrakt med Forsvaret om drift og vedligehold af Forsvarets Terminal Maneuvring Area radar på flyvestation Aalborg.

Remote Tower-projektet genoptages efter at være sat i bero i 2020. 

Februar
Briefing-afdelingen i Naviair tager et nyt system i brug kaldet CRONOS. CRONOS behandler flyveplaner, inden de sendes ud i hele verden. 

Aireons satellitbaserede overvågningssystem udvides til også at dække dele af Nordatlanten, herunder den sydlige del af Grønlands luftrum.

Marts
Lån fra staten på 500 mio. kr. falder endelig på plads og sikrer Naviairs likviditet

April
Naviair indgår kontrakt med CPH om overvågning af operative IT-systemer.

Esbjerg radar til understøttelse af Borealis Free Route Airspace over Nordsøen sættes i drift.

Maj
Den tidligere Surface Movement test-Radar ved Naviairs hovedkontor bliver permanent.

EU-Kommissionen fastlægger reviderede mål for omkostningseffektivitet, miljø og kapacitet i præstationsplanerne for referenceperiode 3.

Juli
Naviair gennemfører en stor opdatering af UTM-platformen. Opdateringen er et vigtigt skridt på vejen mod at opbygge en infrastruktur for droner i Danmark.

September
Trafikstyrelsen indmelder Præstationsordningen referenceperiode 3 (RP3) på baggrund af Kommissionens revidere de mål. 

Trafikstyrelsen godkender alle Naviairs procedurer for overholdelse af kravene i EU 2017/373. Gyldigheden af ISO 27001-certifikatet (Informationssikkerheds-styringssystem), som Naviair blev certificeret til i 2020, godkendes. Certifikatet dækker bl.a. varetagelsen af cyber- og informationssikkerhed. 

Regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, der blandet andet analyserer Flysikringstjenesten i Grønland og VFR, der begge er finansieret på bevilling fra staten. Baggrunden for analysen er, at områderne overstiger det forventede årlige bevillingsbehov for 2022-2025 med den nuværende årlige bevilling. 

Oktober
Ny syv-års trafikprognose fra Eurocontrol forudser, at trafikken i Europa vil være tilbage på 2019-niveau i 2024. EU-Kommissionen beder på baggrund af den nye prognose Naviair om en revideret Præstationsplan. 

Transportministeren udpeger Jørgen Martin Meyer til Naviairs bestyrelse. Bestyrelsen er dermed udvidet til otte medlemmer.

Arbejdstilsynet tildeler Naviair en grøn smiley efter en række ordinære tilsyn i Naviairs hovedkontor, hvor virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens arbejde med arbejdsmiljøet er blevet vurderet. 

Sektorkøreplanen for luftfart offentliggøres i regi af Regeringens klimapartnerskaber. Rapporten indeholder klimapartnerskabets anbefalinger til, hvordan luftfartsektoren kan bidrage til regeringens mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Regeringen præsenterer i 2022 sit udspil til grøn omstilling af luftfarten bl.a. på baggrund af rapportens forslag. 

November
Trafikstyrelsen indmelder revideret Præstationsplan for referenceperiode 3 til EU-Kommissionen. begivenhederbegivenheder2