header-element.png
Tilfredsstillende 2019-regnskab fra Naviair
Dato
26.03.2020

Virtuelt virksomhedsmøde i Naviair

I skyggen af den altomfattende Coronakrise blev Naviairs årlige virksomhedsmøde med aflæggelse af regnskab for 2019 afholdt virtuelt den 26. marts 2020.

Med den nærmest fuldstændige nedlukning af dansk luftfart, som blev indledt i første halvdel af marts måned, og de deraf følgende omfattende negative økonomiske konsekvenser for branchen, valgte bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt at indlede sin beretning med en kort status for Naviair i den alvorlige aktuelle situation.

”Krisen medfører katastrofale indtægtstab for dansk luftfart, og Naviair går ikke fri. Vi har dagligt store tab som følge af den ekstremt reducerede flytrafik i dansk luftrum. Hvis krisen bliver af kortere varighed, vil vores tab – om end alvorlige – dog være i en størrelsesorden, så vi - med vores hidtidige konsolidering - ser os i stand til at komme gennem krisen uden hjælp udefra. Såfremt krisen trækker ud, og det tager lang tid for flytrafikken igen at komme op på det tidligere niveau, kan vi blive nødsaget til at bede om hjælp udefra. Her og nu står det langt værre til med vores kunder, og det er vi naturligvis meget opmærksomme på. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe kunderne med at minimere deres tab. Vores kunder har vanskeligt ved at betale, og vi må derfor forvente at skulle give henstand med betalingerne i stort omfang,” sagde Anne Birgitte Lundholt.

Hun understregede, at Naviair samtidig fuldt ud sørger for at leve op til sit ansvar som forvalter af kritisk infrastruktur, og at sikkerhed, kapacitet og drift opretholdes på det sædvanligt høje niveau.

”Vi var tidligt opmærksomme på den risiko Coronavirussen indebar, og har under hele forløbet – og længe før der blev tale om krise i Europa – haft vores kriseberedskab i gang og løbende gennemført tiltag, så vi både har gjort alt for at minimere smittespredning og for at sikre en konstant trafikafvikling. For eksempel blev vores medarbejdere allerede  i starten af marts opdelt i separate teams, og vores operative områder blev lukket af for personale uden tjenstlige opgaver i områderne,” fortalte Anne Birgitte Lundholt blandt andet, inden hun gik over til beretningen for regnskabsåret 2019.

2019 et tilfredsstillende år
Naviair fik i 2019 et resultat på 41 millioner kroner før skat mod et overskud på 90,5 millioner kroner i 2018.

Det lavere resultat skyldes, at der i 2019 blev hensat 113,5 millioner kroner til reduktion af raterne i 2021. Beløbet dækker, at der var mere trafik end forventet i præstationsplanen, og samtidig lavere inflation i 2019 og tidligere år. Hensættelsen er 37,7 millioner kroner større end den tilsvarende hensættelse i 2018. Ud over hensættelsen, er resultatet for 2019 også forringet af stigende omkostninger til rekruttering og uddannelse af operative medarbejdere.

På positivsiden blev resultatet påvirket af en forhøjet betaling på 20 millioner kroner fra Staten. Det er penge, der dækker tidligere afholdte udgifter, samt forhøjet aktivitet på det statsfinansierede område. 

Resultatet for 2019 blev 30 millioner kroner bedre end forventet, og er tilfredsstillende.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet
I 2019 var der et lille fald på 0,1 procent i flytrafikken i dansk luftrum. På en-route området afviklede Naviair 669.375 operationer i 2019 mod 669.725 året før.

I Københavns Lufthavn var der et mindre fald i antallet af starter og landinger, som var 1.0 procent lavere i 2019 end året før. I København havde Naviair 263.434 operationer i 2019 mod 266.207 operationer i 2018.  

På sikkerhedsområdet konstaterede Anne Birgitte Lundholt, at Naviair igen i 2019 fastholdt det sædvanlige høje sikkerhedsniveau, og ligeledes var trafikafviklingen som sædvanlig effektiv og fuldstændig uden forsinkelser.

Priser
I 2019 udgjorde en route-enhedsraten for dansk luftrum 425 kr. pr. service¬enhed. Fra 1. januar 2020 steg den til 429 kroner som følge af stigende driftsomkostninger – specielt til rekruttering og cyber security.

Enhedsraten for tårnkontroltjeneste i Københavns Lufthavn (TNC København) blev også forhøjet fra nytår til 1013 kroner mod 959 kroner i 2019. 

Tak fra Transportministeren
Transportminister Benny Engelbrecht deltog i mødet pr telefon og havde følgende budskab:
”Jeg vil gerne sige tak for endnu et godt år, og den tak skal både gå til både Naviairs bestyrelse, direktion og medarbejdere. Jeg er glad for, at Naviair som sædvanligt har leveret en fortræffelig service til luftfarten og noterer mig med stor tilfredshed, at Naviair meget tidligt har iværksat en række tiltag for bedst muligt at imødegå følgerne af Corona-krisen. Stor tak for det.” sagde Benny Engelbrecht.

Bestyrelsen
Pr. 26. marts 2020 har Naviairs bestyrelse følgende medlemmer: Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Esben Jean-Pierre Blum (medarbejdervalgt), Michael Fleischer, Peter Labusz (medarbejdervalgt), Flemming Kim Hansen (medarbejdervalgt), Birthe Høgh Rask, Christina Rasmussen. Ønsker du yderligere information, kontakt:
Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør
D +45 3247 7900Communications & Public Affairs
presse@naviair.dk
+45 3247 7907
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk