header-element.png
Indkaldelse til virksomhedsmøde den 28. april 2021
Dato
13.04.2021


Naviairs bestyrelse indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Naviairs ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes

onsdag, den 28. april 2021 kl. 12.30

i mødelokale B på adressen

Naviair Allé 1,
2770 Kastrup.


I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten som dirigent.

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år tages til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse – vedlagt.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 med revisionspåtegning godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår ved indregning i overført resultat.

5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.

6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.a) Ændring af vedtægterne for Naviair
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres.
Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag.


7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget fastsættes til 436.000 kr. for formanden, 301.000 kr. for næstformanden, og 140.000 kr. for et menigt medlem.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Michael Fleischer, Christina Rasmussen og Birthe H. Rasks bestyrelsesperiode udløber i år.

Transportministeren har indstillet Anne Birgitte Lundholt (som formand), Per Møller Jensen (som næstformand), Christina Rasmussen og Birthe H. Rask som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.


9. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår, at PwC udpeges som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

10. Eventuelt.


Virksomhedsmødet er åbent for pressen.

Fra og med den 13. april 2021 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2020 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.naviair.dk og hos Naviair (på ovennævnte adresse). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Lundholt


Relevante dokumenter ifm. virksomhedsmødet:
> Indkaldelse og dagsorden
> Årsrapport 2020
> Ændrede vedtægter (ref. punkt 6)Communications & Public Affairs
presse@naviair.dk
+45 3247 7907
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk