header-element.png
Danske flyveledere overdriver konsekvenser af Naviairs nødvendige spareplan
Dato
17.09.2020


De danske flyvelederes fagforening, DATCA, har den 16. september udsendt en pressemeddelelse som hævder at Naviair gennemfører en ”hemmeligholdt spareplan og fyringsrunde som vil påføre både dansk økonomi og dansk infrastruktur stor skade.”

Pressemeddelelsen indeholder en række påstande der ikke er korrekte og som Naviair derfor vil tilbagevise.


Baggrund

Baggrunden for Naviairs tilpasningsplan er de alvorlige følger af Coronakrisen for luftfarten. Alle prognoser tegner til, at det vil tage mange år inden trafikken tilnærmelsesvist kommer tilbage på et niveau som i 2019.


Også Naviair er hårdt ramt og vi er allerede begyndt at betale lønninger for lånte penge.

Vi forventer at flytrafikken tidligst når op over et niveau på 80 procent af 2019-niveauet om flere år. Vi vil derfor stå med en betydelig operativ overkapacitet i mange år fremover. Og da alle omkostninger til flyveledelse og tilknyttede services efter de europæiske regler betales af flyselskaberne vil regningen for overkapaciteten gå til dem.


For Naviair vil det betyde en ubalance mellem indtægter og udgifter på ca. 190 millioner kroner årligt. Naviair vil derfor genskabe en sund økonomisk virksomhed ved at reducere vores driftsomkostninger, anlægsinvesteringer og medarbejderantal, så flyselskaberne ikke skal betale for overkapacitet.


Besparelseskravet har aldrig været hemmeligt og det har fra starten været ambitionen at selve planen som skal udmønte sparekravet skal udvikles i samarbejde medarbejderne. Reduktioner i medarbejderstaben vil i videst muligt omfang blive gennemført ved at undlade at genbesætte ledige stillinger og gennem tilbud om frivillig fratræden. I det omfang målet ikke nås kan afskedigelser også komme på tale.


DATCAs påstande om begivenhederne undervejs, siden sparekravet blev fremsat, stemmer ikke overens med den måde Naviair har oplevet situationen på. Vi gennemgår derfor her de enkelte påstande i DATCAs pressemeddelelse med Naviairs kommentarer:


• Udsagn: Ifølge DATCA er der tale om ”hemmeligholdt spareplan og fyringsrunde.”


Fakta:

Naviairs medarbejdere og faglige organisationer blev orienteret om Naviairs besparelseskrav på 190 millioner kroner, så snart det var vedtaget af bestyrelsen i maj 2020.

Medarbejderne blev fra starten inviteret til et samarbejde om udviklingen af den tilpasningsplan der skal udmønte kravene og ledelsen har delt alle oplysninger, ligesom der har været fuld transparens gennem hele processen. Blandt andet er materiale fra bestyrelsen delt med medarbejderne. Kunder og andre interessenter blev også allerede i maj orienteret om arbejdet vores mål og arbejdet med at udvikle tilpasningsplanen.


•  Udsagn: Ifølge DATCA har flyvelederne ”tilbudt at gå ned i løn mens luftfarten er under det normale niveau, men Naviair nægter at forhandle.”


Fakta:

Da DATCA i juni foreslog muligheden for en aftale om nedgang i løn og arbejdstid slog Naviair straks til og udarbejdede et udkast til en aftale som blev fremsendt til DATCA i juli. DATCA afviste at forhandle om forslaget, fordi DATCA er uenige i udgangspunktet om at nedbringe Naviairs årlige omkostninger med ca. 190 millioner kroner.

DATCA har på intet tidspunkt selv fremlagt et konkret forslag til en aftale om nedgang i løn og arbejdstid.

Naviairs dør har hele tiden været åben for DATCA.


•  Udsagn: Ifølge DATCA er der tale om ”ødelæggende nedskæringer og fyringer.”


Fakta:

Naviair vil altid sikre, at der er den nødvendige kapacitet i luftrummet og de tilstrækkelige ressourcer til at opretholde kapaciteten.

Alene i de eksisterende aftaler er der rum for at flyvelederne kan sidde op til 65 procent af deres arbejdstid på deres positioner, mens de i dag i gennemsnit kun sidder godt 45 procent af tiden på positionen.
Hertil kommer at en række flyveledere i dag løser administrative opgaver – de kan i højere grad i stedet sættes ind på operative opgaver.


I øvrigt bliver der ikke tale om afskedigelser på nuværende tidspunkt. Naviair ønsker at reducere flest mulige arbejdspladser gennem aftaler om frivillig fratrædelse og det tegner til at lykkedes. Da fristen for ansøgninger i første runde udløb havde flere end 80 medarbejdere ansøgt om en frivillig fratrædelsesordning – heraf flest flyveledere. Det betyder, at der ikke er behov for at gennemføre afskedigelser af flyveledere i 2020. Og det er vores håb, at der under resten af tilpasningsplanens periode på samme vis kan skæres ned dels gennem at vi ikke genbesætter ledige stillinger, dels gennem frivillige fratrædelsesordninger.


  Udsagn: Ifølge DATCA har foreningen udarbejdet en alternativ plan som ”opnår de nødvendige besparelser uden at fyre medarbejdere… Men Naviair har ikke ønsket at indlede forhandlinger eller drøfte DATCAs forslag.”


Fakta:

Naviairs ledelse må konstatere, at vi ikke på noget tidspunkt har modtaget nogen plan fra DATCA.

Trods flere opfordringer til DATCAs formand om at fremsende den omtalte plan, er det ikke sket endnu. Man kan ikke drøfte et forslag som modparten ikke vil udlevere.


•  Udsagn: Ifølge DATCA vil der om kort tid ”mangle flyveledere og det kan betyde, at Københavns Lufthavn mister sin unikke position som nordeuropæisk hub” og størstedelen af flyvelederne vil søge mod udlandet og ”aldrig vende tilbage til jobbet” i Danmark.


Fakta:

Som følge af Coronakrisen er der et stort overskud af flyveledere. I Naviair erfarer vi, at der for tiden opsiges flyveledere flere steder i verden. Det er korrekt at der før Coronakrisen var risiko for mangel på flyveledere, men med udsigt til en langvarig krise i luftfarten er forholdende i de kommende år fuldstændig forandret.


•  Udsagn: Ifølge DATCA vil det ”tage 10-15 år at rette op på skaderne.”


Fakta:

Naviair vil naturligvis ikke skade sine kunder og tilpasningsplanen gennemføres trinvist og først efterhånden som de enkelte initiativer i planen er gennemarbejdet med sikkerhed for at vi fortsat kan levere den nødvendige kapacitet til vores kunder.


•  Udsagn: Naviair har ikke ønsket forhandlinger om ”en væsentlig langsigtet løsning.”


Fakta:

Naviairs ledelse har fra starten af forløbet i maj konstant opfordret til et samarbejde om tilpasningsplanen. Desværre må vi erkende, at DATCA er uenige i selve udgangspunktet for planen. DATCA har meddelt Naviairs ledelse skriftligt, at de ” mener ikke, der har været tale om et samarbejde i denne proces, da direktionen indtil videre kun har været interesseret i at arbejde inden for de rammer, bestyrelsen har lagt til grund.”


Naviair ønsker samarbejde

I Naviair har vi fuld forståelse og respekt for at en fagforening ønsker at kæmpe for at bevare medlemmernes arbejdspladser, vi håber dog at DATCA vil vende tilbage til forhandlingsbordet og gennem samarbejde bidrage til at fortsætte arbejdet med udvikling af tilpasningsplanen og være med til at skabe det bedst mulige Naviair fremover.For yderligere oplysninger, kontakt:
Kommunikationsdirektør Bo Pedersen
D +45 3247 7900 / bop@naviair.dk

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk