Q&A: Situationen i CPH

I 2023 har der i Københavns Lufthavn været forsinkelser som følge af mangel på flyvelederressourcer i Naviair. Forsinkelserne afføder naturligt interesse fra pressen. I det følgende svarer Naviair på en række faktuelle spørgsmål om manglen på flyveledere, lønforhold og vilkår for ekstravagter.
  

Hvor mange flyveledere mangler Naviair i Københavns Lufthavn? 

I tårn- og indflyvningskontrollen i Københavns Lufthavn mangler Naviair ca. 10 pct. af de flyveledere, der er behov for til at håndtere det aktuelle trafikniveau. 

Hvor mange flyveledere stoppede i Naviair i forbindelse med Covid-19? 

Naviair indgik frivillige fratrædelsesaftaler med 46 flyveledere i forbindelse med Covid-19. Af de 46 flyveledere var der 37 som gik operative vagter, mens de resterende varetog en ledelsesrolle. Gennemsnitsalderen for de operative flyveledere, der valgte at tage imod en frivillig aftale, var 60 år, da de fratrådte deres ansættelse i Naviair. Ingen flyveledere blev fyret.  

Hvor mange elever har Naviair på flyvelederuddannelsen? 

I perioden 2018-2023 har Naviair optaget 54 aspiranter på flyvelederuddannelsen, heraf 24 med fokus på tårn- og indflyvningskontrol i København.  

Hvor mange flyveledere har fået arbejde i udlandet og hos Forsvaret? 

I 2022 havde Naviair en afgang på 2 flyveledere, som valgte at tage arbejde i udlandet eller Forsvaret. Samme år havde Naviair en tilgang på 7 flyveledere fra udlandet eller Forsvaret. Altså samlet set en netto tilgang på 5 flyveledere i 2022. I 2023 har Naviair per 30. april haft en tilgang på 6 flyveledere, mens 4 har forladt virksomheden for at tage til udlandet.   

Hvad tjener en flyveleder i Danmark? 

Den gennemsnitlige faste årsløn, inkl. pension og uden ekstravagter, for en flyveleder i Naviair er 1,2 mio. kr. Årslønnen, inkl. pension og uden ekstravagter, for en nyuddannet flyveleder er ca. 700.000 kr. 

Hvad er det historiske omfang af flyvelederes ekstravagter? 

På tjenestesteder med særlig mangel på bemanding har hver flyveleder, i det seneste år, i gennemsnit taget følgende antal ekstravagter: 

CPH: 7,3 ekstravagter om året pr. flyveleder  

Billund: 8,8 ekstravagter om året pr. flyveleder 

Øvrige provinslufthavne: om året 5,3 ekstravagter pr. flyveleder  

Områdekontrol (en route): 3,3 ekstravagter pr. flyveleder  


Historisk set (periode 2016-2021) går flyveledere i Naviair samlet set et sted mellem 800-1000 ekstravagter pr. år. I 2022 har flyvelederne udvist fleksibilitet og til sammen gået ca. 1.500 ekstravagter, hvilket svarer til et gennemsnitligt niveau på 6-7 ekstravagter pr. flyveleder det forgangne år. Langt hovedparten af disse ekstravagter er taget frivilligt til dækning af almindeligt opstået sygefravær på den enkelte vagt.


Hvad får en flyveleder for at tage en ekstravagt? 

En ekstravagt honoreres med ca. 11.000 kr. for en hverdagsvagt og ca. 14.500 kr. for en natte- og weekendvagt. Sammenholdt med basisløn svarer det til en sats på hhv. +160 pct. på hverdage, og +250 pct. om natten og i weekender.  

Er flyvelederne forpligtet til at tage overarbejde?  

Flyveledere er omfattet af den statslige arbejdstidsaftale, og er ifølge denne forpligtet til overarbejde, hvis de bliver bedt om det. Man kan dog have en vigtig, personlig grund til at sige nej såsom manglende børnepasning eller lignende.  

Hvor mange ekstravagter er der fremadrettet behov for? 

Behovet for bemanding i CPH kan – på den korte bane – løses ved, at hver flyveleder i CPH tager et begrænset antal ekstravagter. 

På den lange bane forventes tilstrækkeligt med flyvelederressourcer indenfor en horisont på 1½-2 år, bl.a. ved at uddanne flere flyveledere, fastholde seniorer samt effektivisere arbejdsmetoder og arbejdstilrettelæggelse.  

Hvad betyder det, at området er dækket af overenskomst? 

Flyvelederne i Naviair er omfattet af en statslig overenskomst, idet Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), ejet af staten. Statslige overenskomster forhandles (normalt) hvert tredje år. Næste overenskomstforhandling er i 2024. På arbejdsgiversiden er det Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der har forhandlingskompetencen.  

Hvornår kan en flyveleder gå på pension? 

Flyveledere, der er ansat før 2008, kan lade sig pensionere som 55-årige med fuld pension. Hvis man er ansat efter 2008, er vilkårene som i resten af staten.